Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Zadania Komitetu Monitorującego

Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów, w tym wszelkie ich zmiany,
 • końcowe sprawozdanie z wdrażania programu,
 • plan ewaluacji programu i jego zmiany,
 • propozycje instytucji zarządzającej (IZ) dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący analizuje:

 • postępy w realizacji programu oraz w osiąganiu jego celów pośrednich i końcowych,
 • wszystkie kwestie wpływające na wykonanie programu oraz środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom, 
 • postęp dokonany w przeprowadzaniu ewaluacji, ich wyniki i wszelkie działania następcze podjęte na ich podstawie, 
 • realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności,
 • w stosownych przypadkach postępy w realizacji projektów o znaczeniu strategicznym,
 • spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania;
 • zbiorcze informacje przygotowane przez IZ o zgłoszeniach dotyczących niezgodności projektów lub działań instytucji lub beneficjentów z Kartą praw podstawowych UE lub Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Stanowi to element wykonania obowiązku dotyczącego skutecznego stosowania i wdrażania Karty praw podstawowych UE oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, wynikającego z załącznika III. rozporządzenia ogólnego.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś