Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Zobacz wzory dokumentów


W tym miejscu znajdziesz informacje o dokumentach niezbędnych przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich dla Śląskiego.

Na każdym etapie, począwszy od starania się o wsparcie unijne, a skończywszy na rozliczeniu/zamknięciu projektu, będziesz korzystać ze wzorów dokumentów takich jak:

 • wzór wniosku o dofinansowanie,
 • wzór umowy,
 • wzór wniosku o płatność.

Pamiętaj, że dokumenty mogą różnić się w zależności od konkursu, w którym bierzesz udział. Istotne jest, aby korzystać z ich aktualnych wersji.  

W każdym ogłoszeniu o naborze wniosków znajdziesz niezbędne wzory dokumentów. Stanowią one załączniki do regulaminu konkursu. Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

Wniosek o dofinansowanie

Jednym z podstawowych dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o wsparcie, jest wniosek o dofinansowanie. 

We wniosku o dofinansowanie musisz dowieść, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu i wpisuje się w cele programu. Wnioski składa się w ściśle określonych terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

We wniosku o dofinansowanie muszą znaleźć się następujące informacje:

 • ogólne informacje o projekcie (m.in. program/priorytet/działanie/poddziałanie, tytuł i opis projektu, wartość i rodzaj projektu),
 • miejsce i termin realizacji,
 • klasyfikacja (m.in. zakres interwencji, forma finansowania, rodzaj działalności gospodarczej),
 • informacje o wnioskodawcy (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna),
 • kwestie finansowe (m.in. budżet projektu, źródła jego finansowania).

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Wnioski możesz składać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021).

Pamiętaj także o załącznikach do wniosku o dofinansowanie. Wykaz wymaganych dokumentów oraz ich wzory znajdziesz w dokumentacji konkursowej.

Umowa o dofinansowanie

Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie. 

Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej są to:

 • aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. 

W umowie o dofinansowanie znajdują się:

 • ogólne informacje o projekcie (m.in. identyfikacja projektu, program/priorytet/działanie/poddziałanie, nazwy instytucji zawierającej umowę i odpowiedzialnej za sprawdzanie wniosków o płatność, termin realizacji, kwestie finansowe),
 • informacje o beneficjencie (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, numer rachunku bankowego),
 • zasady przekazywania środków unijnych (m.in. terminy przekazania, poziom dofinansowania, warunki otrzymania transzy, określenie zaliczkowania lub refundacji wydatków),
 • zasady rozliczania projektu,
 • obowiązki beneficjenta (m.in. obowiązki informacyjno-promocyjne, sprawozdawczość w projekcie, zachowanie zasady konkurencyjności, ochrona danych osobowych, itp.)
 • zasady monitorowania i kontroli projektu,
 • warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie tak jak wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu naboru. 

Wniosek o płatność

Środki z Funduszy Europejskich wypłacane są na podstawie wniosków o płatność.

We wniosku o płatność musisz wskazać okres, za który się rozliczasz oraz uzupełnić informacje o:

 • wydatkach,
 • refundacjach/zaliczkach,
 • kategoriach kosztów,
 • źródłach finansowania wydatków,
 • a także przedstawić dokumentację potwierdzającą poniesione wydatki oraz wskazać wartości wskaźników osiągnięte dla danego okresu sprawozdawczego.

Wnioski o płatność są podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej. 

Po zakończeniu projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie jesteś zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową. Na tym etapie następuje ostateczne rozliczenie projektu  weryfikowane jest m.in. to, czy wszystkie koszty zostały prawidłowo poniesione. 

Wnioski o płatność są składane za pomocą Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST 2021).

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś