Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Na co można otrzymać dofinansowanie?


Co i kogo wspierają Fundusze Europejskie?

Część środków finansowanych z Funduszy Europejskich dla Śląskiego skierowana jest na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Ze środków z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 realizowane są projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne projekty.

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2021-2027 zostały dokładnie określone w dokumentach programowych. W programie wydzielono 13 obszarów wsparcia tzw. priorytetów:


Badania i rozwój - ikona  I. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój

Cele szczegółowe:
1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
2. Korzystanie z cyfryzacji.
3. Rozwój konkurencyjności MŚP.
Oczekiwane efekty:
• rozwój działalności badawczo-rozwojowej i usług proinnowacyjnych,
• tworzenie i rozwój e-usług oraz podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych,
• wzmocnienie konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji małych średnich i mikro- przedsiębiorstw.

Środowisko - ikona  II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój

Cele szczegółowe:
1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
2. Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
3. Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym,
4. Zwiększanie dostępu do wody i budowa zrównoważonej gospodarki wodnej,
5. Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej,
6. Wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury.
Oczekiwane efekty:
• kompleksowa modernizacja energetyczna,
• budowa i rozbudowa oraz zakup i montaż infrastruktury do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł,
• wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury oraz wsparcie dla służb ratowniczych,
• budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę,
• wdrożenie systemu gospodarki o obiegu zamkniętym,
• kompleksowe działania na rzecz ochrony siedlisk przyrodniczych oraz rekultywacji terenów zniszczonych działalnością człowieka.

Transport - ikona  III. Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności

Cel szczegółowy: Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej.
Oczekiwane efekty:
• budowa zrównoważonego, zeroemisyjnego systemu transportu miejskiego,
• wsparcie na rzecz sieci regionalnych tras rowerowych w obszarach miejskich.

Kolej - ikona  IV. Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu

Cel szczegółowy: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.
Oczekiwane efekty:
• budowa, przebudowa, modernizacja lub zmiana przebiegu dróg wojewódzkich,
• inwestycje w drogi lokalne (powiatowe i gminne),
• zakup bezemisyjnego taboru kolejowego do przewozów pasażerskich oraz modernizacja niezbędnej infrastruktury kolejowej.

Rynek pracy - ikona  V. Fundusze Europejskie dla rynku pracy

Cele szczegółowe:
1. Poprawa dostępu do zatrudnienia,
2. Modernizacja służb i instytucji rynku pracy,
3. Wspieranie zrównoważonego pod względem płci rynku pracy,
4. Dostosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian.
Oczekiwane efekty:
• aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
• koordynacja współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze rynku pracy,
• poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy,
• polepszenie stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i wydłużenie ich aktywności,
• działania na rzecz usług rozwojowych dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników (w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych – BUR).

Edukacja - ikona VI. Fundusze Europejskie dla edukacji

Cele szczegółowe:
1. Wspieranie równego dostępu do wysokiej jakości, włączającego kształcenia,
2. Wspieranie uczenia się przez całe życie.
Oczekiwane efekty:
• dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zielonej lub cyfrowej transformacji,
• wdrażanie edukacji włączającej,
• adaptacja lub modernizacja bazy lokalowej i wyposażenia placówek oświatowych,
• działania poprawiające dostępność i efektywność usług doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• lepsze kształcenie i poprawa kompetencji osób dorosłych.

Włączenie społeczne - ikona  VII. Fundusze Europejskie dla społeczeństwa

Cele szczegółowe:
1. Wspieranie aktywnego włączenia społecznego,
2. Wspieranie integracji obywateli państw trzecich,
3. Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług ochrony socjalnej i opieki zdrowotnej,
4. Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Oczekiwane efekty:
• aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo i wykluczonych społecznie,
• rozwój ekonomii społecznej,
• programy integracji społeczno-gospodarczej dla migrantów i ich rodzin,
• wzmocnienie potencjału usług społecznych w formie środowiskowej,
• tworzenie Centrów Usług Społecznych,
• rozwój telemedycyny,
• aktywizacja społeczności lokalnej,
• deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej oraz podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia dzieci i rodzin.

Infrastruktura - ikona  VIII. Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca

Cele szczegółowe:
1. Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia,
2. Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych,
3. Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej,
4. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki.
Oczekiwane efekty:
• dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego i wyższego,
• rozwój infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej,
• wzmocnienie niższych poziomów opieki zdrowotnej, poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz łatwiejszy dostęp do lekarza POZ i AOS,
• upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w postaci Centrów Zdrowia Psychicznego,
• zwiększenie dostępności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej,
• rozwój cyfryzacji w opiece zdrowotnej,
• tworzenie i adaptacja budynków do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej,
• zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze, integracji społecznej i rozwoju potencjału społecznego na rzecz budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Kultura - ikona  IX. Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny

Cele szczegółowe:
1. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju obszarów miejskich,
2. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju na obszarach innych niż miejskie.
Oczekiwane efekty:
• zintegrowany rozwój całego województwa w ramach czterech subregionów,
• wykorzystanie potencjału przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego na rzecz rozwoju ponadlokalnych i subregionalnych produktów kulturowych i turystycznych,
• tworzenie nowych i rozwój istniejących szlaków dziedzictwa kulturowego,
• tworzenie i rozwój zrównoważonej infrastruktury turystycznej,
• wzmocnienie pro-rozwojowej i wspólnototwórczej roli kultury poprzez przekształcenie istniejących instytucji kultury w wielofunkcyjne centra ze zróżnicowaną ofertą,
• zagospodarowanie terenów i obiektów miejskich objętych rewitalizacją (w tym obiektów pogórniczych, poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych),
• wyprowadzanie ze stanu kryzysowego wiejskich obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją.

Transformacja energetyczna - ikona    X. Fundusze Europejskie na transformację

Cel szczegółowy: Łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.
Oczekiwane efekty:
• rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii,
• niwelowanie skutków działalności przemysłowej (w tym górniczej) na środowisko,
• poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń,
• ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe regionu,
• wzmocnienie zrównoważonej mobilności lokalnej,
• tworzenie warunków do rozwoju zawodowego,
• rozwój kształcenia, w szczególności branżowego, we współpracy z przedsiębiorcami (zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami),
• zapewnienie kontynuacji lub zmiany ścieżki zawodowej (outplacement/redeployment),
• współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze rynku pracy,
• łagodzenie negatywnych skutków społecznych transformacji,
• zachowanie tożsamości regionalnej i dziedzictwa przemysłowego z poszanowaniem tradycji regionu.

Pomoc techniczna - ikona  XI. Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFRR

Cel szczegółowy: Wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu.
Oczekiwane efekty:
• utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego instytucji,
• wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów,
• prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i zapewnienie widoczności polityki spójności oraz roli i znaczenia funduszy UE dla regionu,
• dbanie o prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.

Pomoc techniczna - ikona  XII. Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFS+

Cel szczegółowy: Wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu.
Oczekiwane efekty:
• utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego instytucji,
• wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów,
• prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i zapewnienie widoczności polityki spójności oraz roli i znaczenia funduszy UE dla regionu,
• dbanie o prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.

Pomoc techniczna - ikona  XIII. Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST

Cel szczegółowy: Wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu.
Oczekiwane efekty:
• utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego instytucji,
• wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów,
• prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i zapewnienie widoczności polityki spójności oraz roli i znaczenia funduszy UE dla regionu,
• dbanie o prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś