Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Poznaj proces podpisywania umowy


Podpisanie umowy o dofinansowanie jest zwieńczeniem procesu ubiegania się o przyznanie unijnego wsparcia.

Dowiedz się:

 • co musisz dołączyć do umowy?
 • jak musisz zabezpieczyć wykonanie projektu?
 • jak wygląda wzór umowy, który znajdziesz w zakładce: Zapoznaj się prawem i dokumentami?

Informacja o wybraniu projektu do dofinansowania

Po zakończeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej instytucja udzielająca dotacji publikuje listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę. Jednak samo znalezienie się na takiej liście nie jest jeszcze gwarantem uzyskania dofinansowania.

Wpływ na to, ile i jakie podmioty otrzymają dofinansowanie, może mieć również wysokość puli środków do rozdysponowania w danym naborze. Może się zdarzyć, że ilość środków nie wystarczy dla wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Instytucja zarządzająca programem podejmuje wówczas decyzję o wyborze do dofinansowania najwyżej sklasyfikowanych projektów, bądź też o zwiększeniu puli środków, jeśli jest to możliwe.

Procedura podpisania umowy rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma o przyznaniu wsparcia na realizację projektu. Zawiera ono również informację o dokumentach, jakie musisz zebrać przed podpisaniem umowy oraz terminie, w którym powinieneś dopełnić formalności. Jeżeli realizujesz projekt w partnerstwie, stroną umowy jest partner wiodący, na którym spoczywa również odpowiedzialność za realizację projektu.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy składa się z pozycji obowiązkowych dla wszystkich wnioskodawców oraz takich, które są opcjonalne w zależności od specyfiki programu i projektu objętego wsparciem. Szczegółowy wykaz wymaganych od ciebie załączników znajduje się w dokumentacji naboru, z którego otrzymasz dotację. Ich listę otrzymasz także z informacją o przyznaniu dofinansowania.

Wykaz dokumentów może się różnić, w zależności od tego, jaki projekt realizujesz oraz jakiego rodzaju podmiot reprezentujesz. Przykładowo przedsiębiorca, który realizuje projekt rozwojowy swojej firmy, najczęściej zobowiązany jest dostarczyć:

 • dokumenty rejestrowe firmy (w tym aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON);
 • kopię umowy o prowadzeniu rachunku bankowego;
 • dokumenty potwierdzające zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy (np. weksel, gwarancja bankowa, poręczenie);
 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi (np. składkami ZUS, podatkami),
 • dokumenty środowiskowe – potwierdzenie, że realizowany projekt nie będzie negatywnie wpływał na środowisko naturalne,
 • oświadczenia (np. o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa; dysponowaniu nieruchomością na potrzeby realizacji projektu; kwalifikowalności podatku VAT itp.),
 • inne dokumenty związane ze specyfiką beneficjenta, projektu albo wymagane przez instytucję przyznającą dofinansowanie.

Formy zabezpieczenia

Przy podpisaniu umowy o dofinansowanie wymagane jest wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. Potwierdzający je dokument stanowi jeden
z obligatoryjnych załączników. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Zabezpieczenie składane jest w wybranej przez beneficjenta formie np. weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jednak przy większych projektach, w przypadku wnioskowania o zaliczkę w kwocie wyższej niż wskazana w rozporządzeniu, beneficjent musi złożyć dodatkowe zabezpieczenie, np.:

 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • hipoteka,
 • poręczenie,
 • gwarancja bankowa
 • czy zastaw rzeczowy bądź rejestrowy.

Zabezpieczenie powinno być ustanowione na kwotę nie mniejszą, niż wysokość przyznanego dofinansowania. Jest ono uruchamiane wtedy, kiedy beneficjent w wyniku nieprawidłowej realizacji projektu jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania, a tego nie robi bądź nie może zrobić (nie ma wystarczających środków). Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie zostaje zdeponowane w instytucji udzielającej wsparcia.

Główne postanowienia umowy

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu ze środków publicznych z programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" oraz określenie praw i obowiązków stron umowy.

W jej treści określone są:

 • strony umowy;
 • wysokość i warunki dofinansowania;
 • szczegóły dotyczące zasad realizacji i rozliczania projektu;
 • obowiązki związane z bieżącym monitorowaniem przebiegu projektu;
 • zasady kontroli projektu przez uprawnione instytucje;
 • zasady postępowania w sytuacjach, gdy dokładne wykonanie umowy stanie się niemożliwe, czyli np. reguły dokonywania zmian w projekcie, sytuacje, w których umowa może być wypowiedziana bądź rozwiązana;
 • wskazanie obowiązków informacyjno-promocyjnych w projekcie;
 • zagadnienia związane z ochroną danych osobowych;
 • zobowiązanie do ponoszenia wszystkich wydatków w sposób racjonalny i konkurencyjny;
 • wskazanie, że cały projekt musi być realizowany z poszanowaniem przepisów prawa krajowego i unijnego.

Przedmiotem umowy o dofinansowanie jest realizacja zaproponowanego przez Ciebie projektu tak, jak opisałeś to we wniosku o dofinansowanie. Wniosek będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie, a wszelkie ewentualne zmiany w nim będą wymagały zatwierdzenia przez instytucję udzielającą wsparcia, a czasem także podpisania aneksu do umowy.

Środki otrzymasz tylko wówczas, gdy wypełnisz wszystkie obowiązki, jakie na Tobie spoczywają. Dotacja (lub jej część) może być odebrana, jeżeli realizujesz projekt niezgodnie z założeniami, o których pisałeś we wniosku o dofinansowanie lub nie osiągnąłeś zamierzonego celu (np. nie kupiłeś tego, o czym pisałeś we wniosku, nie zatrudniłeś tyle osób, ile zadeklarowałeś). Całość lub część dotacji będziesz też musiał zwrócić, jeżeli nie dochowasz obowiązujących procedur związanych na przykład z wyborem dostawców lub usługodawców. Jeżeli w trakcie realizacji projektu pojawi się potrzeba jego modyfikacji, poinformuj o tym niezwłocznie instytucję, z którą zawarłeś umowę o dofinansowanie. Jeżeli Twoje potrzeby będą się mieściły w zakresie dopuszczalnych zmian, sporządzony zostanie aneks do umowy.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś