Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie


Od momentu przygotowania wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie mija kilka miesięcy. Realizacja projektu to kolejne miesiące, a nawet lata. W tym czasie może zmienić się zarówno otoczenie, jak i warunki Twojego działania. Może się więc też pojawić potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie.

Wprowadzenie zmian jest możliwe, chociaż ich zakres nie jest dowolny. Wymaga to szczególnej ostrożności i zachowania procedur, a samowolne działania mogą doprowadzić nawet do utraty części lub całości dotacji. Szczególnej uwagi wymaga dokonywanie zmian finansowych w żadnym wypadku nie mogą one doprowadzić do zwiększenia kwoty dofinansowania ani przekroczenia ustalonych w projekcie limitów wydatków.

Dopuszczalne zmiany

Dopuszczalny zakres zmian określony jest w umowie o dofinansowanie projektu.

Zwykle drobne zmiany, np. formalne (typu dane beneficjenta, adres) albo nie wpływające na podstawowe założenia projektu, mogą być dokonywane bez wcześniejszej zgody instytucji udzielającej wsparcia. O ich zaistnieniu należy jednak poinformować w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

Pamiętaj, aby przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji, zgłosić to instytucji, która udzieliła Ci dofinansowania (niezależnie czy wymaga to uzyskania przyzwolenia, czy tylko zgody domniemanej). Akceptacja zmian, mających istotne znaczenie dla projektu, już po ich wprowadzeniu jest bardzo trudna, a często niemożliwa.

Aneksowanie umowy

Bez względu na to, czy zmiany wymagają zgody instytucji udzielającej wsparcia, czy też nie, część z nich wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Szczegółowy zakres tych zmian, które wymagają aneksowania, jest zawsze określony w umowie o dofinansowanie, którą podpisujesz z instytucją udzielającą wsparcia. Mogą do nich należeć np.:

  • zmiana danych beneficjenta,
  • zmiana numeru rachunku bankowego,
  • zmiana okresu realizacji projektu.

W przypadku, gdy zauważysz potrzebę dokonania zmiany w projekcie, zawsze skonsultuj się z instytucją, która udzielała Ci wsparcia.

Formularz zgłoszenia zmian w projekcie

W celu usprawnienia procesu wprowadzania zmian do projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w programie "Fundusze Europejskie dla Śląskiego", udostępniamy poniżej wzory formularzy, za pomocą których zaleca się zgłaszanie modyfikacji do wniosku o dofinansowanie.

UWAGA!
Formularz zmian w projekcie z EFRR nie dotyczy projektów realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Formularze mają zastosowanie wyłącznie do zmian w projekcie wymagających zgody instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś