Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu


Zakończenie realizacji nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z projektem. Dowiedz się zatem, jakie obowiązki należy spełnić po zakończeniu projektu i jakie mogą być konsekwencje zaniedbań w tym zakresie.

Trwałość projektu

Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu. Ich osiągnięcie zadeklarowałeś we wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to np. zakupionych środków trwałych i stworzonych miejsc pracy. Obowiązek zachowania trwałości dotyczy projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych, w których kupujesz sprzęt lub wyposażenie. Obowiązek ten uchylany jest w sytuacji, gdy zaprzestałeś działalności z powodu ogłoszenia upadłości, niewynikającej z oszukańczego bankructwa.

Bardzo ważne informacje
Okres trwałości dla projektów współfinansowanych z programu regionalnego dla województwa śląskiego wynosi standardowo 5 lat. Odstępstwem od tej zasady objęte są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata.

Okres trwałości liczony jest od daty ostatniej płatności, która zostanie Ci przekazana przez instytucję. Jeśli przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

Za datę płatności końcowej uznaje się:

  • datę przelewu na rachunek bankowy beneficjenta gdy środki przekazywane są w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową,
  • datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową w pozostałych przypadkach.

Naruszenie trwałości projektu

Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji, gdy w okresie jej obowiązywania:

  • zaprzestaniesz działalności produkcyjnej lub przeniesiesz ją poza obszar wsparcia programu,
  • zmienisz własność elementu współfinansowanej infrastruktury, osiągając nienależne korzyści,
  • zmienisz charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, co może doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń.

Naruszeniem zasady trwałości jest również przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar UE w ciągu 10 lat od daty płatności końcowej. Zasada ta nie ma zastosowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.

Beneficjenci Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na wezwanie instytucji zarządzającej, muszą złożyć ankiety trwałości, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku oraz dostępnym w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Sprawozdawczość

Jeżeli Twój projekt podlega zasadzie trwałości, masz obowiązek sporządzania sprawozdań lub oświadczeń. Na ich podstawie określane będzie, czy została zachowana trwałość projektu. Instytucja, która udzieliła wsparcia, w okresie trwałości będzie też mogła przeprowadzić kontrolę projektu.

Kontrola może być również przeprowadzona doraźnie. Dzieje się to wtedy, gdy pojawią się przypuszczenia, że trwałość projektu została naruszona. Aby uniknąć takiej sytuacji, informuj instytucję, która udzieliła Ci wsparcia o:

  • każdej zmianie w przedsiębiorstwie, mającej wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie zadeklarowanych wskaźników rezultatu w projekcie;
  • możliwości odzyskania podatku VAT, jeśli był on wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie;
  • zmianach powodujących uzyskanie nieuzasadnionej korzyści;
  • zmianie charakteru lub własności projektu, albo zaprzestaniu działalności.

Szczegółowe informacje dotyczące trwałości projektów znajdziesz również w wytycznych przyjętych dla programu regionalnego oraz w horyzontalnych dokumentach dotyczących kwalifikowalności wydatków na Portalu Funduszy Europejskich.

Beneficjenci Europejskiego Funduszu Społecznego, których projekt podlega zasadzie trwałości, muszą składać do instytucji zarządzającej Roczne sprawozdania z zachowania trwałości, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku oraz dostępnym w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś