Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Baza ekspertów oceniających wnioski


Instytucja zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 może wyznaczyć bezstronnych i niezależnych ekspertów1 do:

 • udziału w wyborze projektów do dofinansowania,
 • wykonywania zadań (wynikających z umowy/decyzji o dofinansowaniu) związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji
 • lub zadań związanych z procedurą odwoławczą.

Rola ekspertów

Udział ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 polega na:

 • ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów,
 • ponownej ocenie projektu (po skierowaniu go do oceny przez właściwą instytucję) przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/podjęciu decyzji o dofinansowaniu (na podstawie art. 61 ust. 8 ustawy).

Eksperci wykonują zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji poprzez udział w:

 • kontroli realizacji projektu, w tym weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność,
 • monitorowaniu postępów w realizacji projektu, w tym założonych wskaźników,
 • opiniowaniu zmian w realizowanych projektach (w związku z art. 62 ustawy),
 • kontroli i monitorowaniu trwałości projektu.

Podczas procedury odwoławczej eksperci mogą uczestniczyć w:

 • weryfikacji oceny spełniania kryteriów wyboru, z którą nie zgadza się wnioskodawca,
 • weryfikacji zarzutów wnioskodawcy o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny projektu,
 • ponownej ocenie projektu (o której mowa w art. 69 ust. 3 ustawy) prowadzonej wskutek uwzględnienia protestu wnioskodawcy.

Kto może zostać ekspertem?

Ekspertem może zostać osoba, której nazwisko widnieje w Wykazie ekspertów FE SL 2021-2027 (dalej: wykaz).

Warunki, na jakich odbywa się nabór do wykazu, opisane zostały w Zasadach naboru i prowadzenia Wykazu ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz oceny pracy eksperta.

Nabór ekspertów FE SL 2021-2027 prowadzony jest w trybie ciągłym. Oznacza to, że do momentu zamieszczenia na stronie programu komunikatu o jego zakończeniu, będzie można stale aplikować o wpis do wykazu poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w Module Eksperci Lokalnego Systemu Informatycznego 2021 (LSI 2021), zgodnie z Instrukcją użytkownika Modułu Eksperci w ramach LSI 2021.

Wpis do wykazu nie jest tożsamy z powołaniem w charakterze eksperta do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (w komisji oceny projektów, w ramach procedury odwoławczej albo do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu).

Ekspert musi spełniać wszystkie poniższe przesłanki: 

 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze ekspertów posiada niezbędną:
  • wiedzę,
  • umiejętności,
  • doświadczenie
  • lub wymagane uprawnienia.

Ekspertem można być jednocześnie w więcej niż jednej dziedzinie objętej programem, po spełnieniu warunków opisanych w Wymaganiach dla osób aplikujących o wpis do Wykazu ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Aby zostać ekspertem należy złożyć:  

 • skany dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę (wykształcenie), umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia;
 • oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń: 
  • o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
  • o prawdziwości dokumentów poświadczających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem FE SL 2021-2027, w ramach której aplikujesz;
 • pozostałe oświadczenia będące załącznikiem do wniosku aplikacyjnego.

Wymagane dokumenty oraz oświadczenia składane są jako załączniki do wniosku w Module Eksperci i muszą być podpisane za pomocą:

 • podpisu kwalifikowanego,
 • podpisu osobistego,
 • albo profilu zaufanego.

Wzory oświadczeń dostępne są w sekcji pliki do pobrania w ogłoszeniu o naborze.

Kto nie może zostać ekspertem?

Ekspertem nie może zostać:

 • osoba wykreślona uprzednio z wykazu,
 • pracownik instytucji zarządzającej programem – w żadnej z dziedzin objętych FE SL 2021-2027,
 • pracownik instytucji pośredniczącej FE SL 2021-2027 – w dziedzinach dotyczących zadań instytucji, w której jest zatrudniony.

Wybór ekspertów

Wnioski o wpis do wykazu ekspertów ocenia Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego, który w drodze uchwały podejmie decyzję o wpisie do wykazu kandydatów rekomendowanych przez Komisję.

Informacja o wpisaniu do wykazu zostanie przesłana ekspertom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku aplikacyjnym niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownej uchwały.

Na stronie internetowej programu zostanie opublikowany wykaz ekspertów zawierający następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej eksperta
 • oraz wskazanie dziedziny, w której ekspert posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie/uprawnienia.

Wynagrodzenie ekspertów

Eksperci są wynagradzani zgodnie z Zestawieniem stawek wynagrodzeń ekspertów FE SL 2021-2027 przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.

Kontakt

Dodatkowe informacje o naborze możesz uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

 • w sprawach organizacyjnych dot. naboru skontaktuj się z Departamentem Rozwoju i Transformacji Regionu UM WSL – Referat analiz i procedur:
 • w sprawach merytorycznych dot. dziedzin wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WSL skontaktuj się z Sekretariatem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego:
  • tel. (32) 77 44 900;
 • w sprawach merytorycznych dot. dziedzin wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM WSL skontaktuj się z Sekretariatem Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 • w sprawach merytorycznych dot. dziedzin wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie skontaktuj się z Wydziałem wyboru i kontraktacji EFRR:
  • tel. (032) 74 39 183;
 • w sprawach merytorycznych dot. dziedzin wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach skontaktuj się z Wydziałem Wyboru Projektów EFS:
  • tel. (32) 757 33 42.

Wykaz ekspertów programu

Lp. Nr uchwały         
Wykaz ekspertów FE SL
2021-2027
Data przyjęcia
uchwały
Aktualny
/nieaktualny

1.

801/495/VI/2024 Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 27-03-2024 aktualny

2.

9/477/VI/2024 Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 05-01-2024 nieaktualny

3.

2087/454/VI/2023  Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 04-10-2023 nieaktualny
4. 1503/435/VI/2023  Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 13-07-2023 nieaktualny
5. 1014/424/VI/2023 Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 12-05-2023 nieaktualny

1Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś