Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Jeśli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję oceniającą projekt, możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Przebieg procedury odwoławczej

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wybrany do dofinansowania, przysługuje Ci prawo wniesienia protestu.

Protest to zakwestionowana ocena wniosku w formie pisemnej. Poprzez złożenie protestu wnioskujesz o weryfikację oceny i zarzutów odnoszących się do Twojego projektu, z którymi się nie zgadzasz. W proteście musisz wskazać konkretne błędy lub naruszenia związane z oceną projektu, które Twoim zdaniem miały wpływ na wynik, i uzasadnić swoje stanowisko.

Protest może dotyczyć różnych etapów oceny wniosku, zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja od instytucji oceniającej wnioski o zakończeniu oceny i jej wyniku. W takiej informacji znajdziesz pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

  • o terminie przysługującym do jego wniesienia,
  • o instytucji, do której należy go wnieść
  • i wymogach formalnych.

Jeżeli Twój protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia lub poprawienia. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w trzech innych przypadkach:

  • gdy zostanie złożony po terminie,
  • gdy wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia,
  • a także gdy wnioskodawca nie wskaże kryteriów wyboru projektów, z których oceną się nie zgadza wraz z uzasadnieniem.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. Informacja będzie zawierała również uzasadnienie podjętej decyzji. Od informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu oraz o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia możesz się odwołać do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Procedura odwoławcza w projektach z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (rozdział 16).

Warto zapoznać się także ze szczegółowymi wytycznymi przyjętymi dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś