Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Innowacyjny maj i czerwiec – zobacz nadchodzące nabory wniosków


8 maja rozpoczęliśmy nabór wniosków z zakresu edukacji przedszkolnej, a już wkrótce ogłosimy kolejne, wśród nich m.in. kultura i turystyka, infrastruktura szkolnictwa wyższego i kilka naborów dotyczących innowacyjnej infrastruktury.

Zobacz, na jakie projekty będziesz mógł otrzymać dofinansowanie w najbliższym czasie.


Edukacja - ikona Edukacja przedszkolna

Nabór konkurencyjny nr FESL.06.01-IZ.01-019/23

Ikona start Start naboru: 8 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 1 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Partnerzy społeczni,
 • Administracja publiczna,
 • Instytucje wspierające biznes,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Przedsiębiorstwa.

Ikona na co? Na co?

Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez:

 • organizację zajęć dodatkowych,
 • doposażenie placówek,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 78 mln zł


Ikona - transformacja Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.03-IP.01-026/23

Ikona start Start naboru: 22 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 4 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Ikona na co? Na co?

Makroinwestycje w MŚP, np.:

 • środki trwałe/dostawy,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • roboty budowlane,
 • nieruchomości,
 • szkolenia,
 • koszty pośrednie.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 413 mln zł


8 badania i rozwoj Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.01.10-IP.01-029/23

Ikona start Start naboru: 24 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 20 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Instytucje otoczenia biznesu

Ikona na co? Na co?

Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 97 mln zł


Edukacja - ikona Kształcenie ogólne

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.06.02-IZ.01-020/23

Ikona start Start naboru: 25 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 6 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Nabór skierowany jest do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących znajdujących się na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem szkół specjalnych.
Wnioskodawcą może być organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty, do której skierowane jest wsparcie. 

Ikona na co? Na co?

Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 128 mln zł


Włączenie społeczne - ikona Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.07.08-IZ.01-027/23

Ikona start Start naboru: 25 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 29 czerwca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny

Ikona na co? Na co?

Kompleksowe, wielokierunkowe wsparcie dla rodzin adopcyjnych oraz dzieci oczekujących na przysposobienie poprzez, m.in.:

 • skoordynowane działania diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne,
 • doskonalenie kompetencji wychowawczych kandydatów na rodziców adopcyjnych – w ramach wsparcia preadopcyjnego.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 13 mln zł


Włączenie społeczne - ikona Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.07.05-IZ.01-028/23

Ikona start Start naboru: 29 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Ikona na co? Na co?

Koordynacja usług społecznych – upowszechnianie i tworzenie Centrów Usług Społecznych

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 40 mln zł


4 kultura Rozwój ZIT

Nabór konkurencyjny nr FESL.09.02-IZ.01-022/23

Ikona start Start naboru: 31 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: nabór otwarty (bez daty zakończenia)

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Związki ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Ikona na co? Na co?

Inicjatywy rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii terytorialnych

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 26 mln zł


8 badania i rozwoj B+R – organizacje badawcze

Nabór konkurencyjny nr FESL.01.01-IZ.01-033/23

Ikona start Start naboru: 31 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 29 września 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • Jednostki naukowe,
 • Organizacje badawcze,
 • Uczelnie wyższe.

Ikona na co? Na co?

Budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury badawczej wraz z zakupem i montażem aparatury i urządzeń laboratoryjnych w organizacjach badawczych

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 232 mln zł


Infrastruktura - ikona Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.08.07-IZ.01-034/23

Ikona start Start naboru: 6 czerwca 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 27 marca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ikona na co? Na co?

Projekt Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 15 mln zł


Ikona - transformacja Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.05-IZ.01-035/23

Ikona start Start naboru: 6 czerwca 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 27 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Miasto Katowice

Ikona na co? Na co?

Projekt „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny (etapy I, II, III)”.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 309 mln zł


Ikona - transformacja Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.05-IZ.01-036/23

Ikona start Start naboru: 6 czerwca 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 września 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Gmina Tychy

Ikona na co? Na co?

Projekt „Tyski Hub Zielonej Gospodarki”.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 102,5 mln zł


Ikona - transformacja Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.05-IZ.01-037/23

Ikona start Start naboru: 6 czerwca 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 27 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Spółka z o.o.

Ikona na co? Na co?

Projekt „IT HUB Gliwice”.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 30 mln zł


Ikona - transformacja Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.05-IZ.01-038/23

Ikona start Start naboru: 6 czerwca 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 listopada 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

Ikona na co? Na co?

Projekt „Beskidzki HUB – Centrum Innowacji Cyfrowych i nowoczesnych technologii wraz z lokalnymi inkubatorami przedsiębiorczości i wspierania firm typu start-up”.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 137 mln zł


Ikona - transformacja Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.05-IZ.01-039/23

Ikona start Start naboru: 6 czerwca 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Miasto Bytom/KSSE S.A.

Ikona na co? Na co?

Projekt „Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Bytomiu”.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 75 mln zł


Ikona - transformacja Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.09-IZ.01-040/23

Ikona start Start naboru: 30 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • Administracja publiczna,
 • Służby publiczne – instytucje kultury,
 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Ikona na co? Na co?

Inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne i edukacyjne.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 202 mln zł


Ikona - transformacja Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.09-IZ.01-041/23

Ikona start Start naboru: 6 czerwca 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 26 października 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Muzeum Śląskie

Ikona na co? Na co?

Projekt „Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 40 mln zł


Ikona - transformacja Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.09-IZ.01-042/23

Ikona start Start naboru: 6 czerwca 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Gmina Żory

Ikona na co? Na co?

Projekt „Zielony impuls dla Kopalni Wiedzy i Kompetencji (KWK) – transformacja społeczno-gospodarcza terenów po byłej kopalni KWK Żory”.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 103 mln zł


Ikona - transformacja Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.09-IZ.01-043/23

Ikona start Start naboru: 6 czerwca 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 27 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Miasto Sosnowiec

Ikona na co? Na co?

Projekt „Kazimierz Od Nowa – rekultywacja terenów pogórniczych

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 70 mln zł


Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o każdym naborze znajdziesz po jego ogłoszeniu w dziale: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś