Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Rewitalizacja - logo


Konsultacje inwestycji w ramach reformy planowania przestrzennego

2024-02-07

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje publiczne naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Opiniowane przedsięwzięcia będą związane z przygotowaniem i uchwaleniem przez gminy planów ogólnych, programów rewitalizacji oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na ich wykonanie samorządy będą mogły otrzymać bezzwrotne dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (inwestycja A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”. Cel szczegółowy A1 Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa).

Opinie i wnioski zamieszczone w formularzu zgłaszania uwag należy przesyłać do dnia 22 lutego br. (czwartek) na adres Karolina.Smolik@mrit.gov.pl. Opiniować mogą wszystkie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Dokumentację konkursową znajdziesz na stronie Informacja o konsultacjach publicznych dla gmin.


Podsumowanie seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Porozmawiajmy o rewitalizacji"

2024-02-16

Na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji zamieszczono podsumowanie Forum Rozwoju Lokalnego pn. „Porozmawiajmy o rewitalizacji.

W podsumowaniu znajdują się wszystkie prezentacje z Forum oraz link do nagrania.

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Logo KCWR
rewitalizacja.gov.pl


"Porozmawiajmy o rewitalizacji" – zaproszenie na seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego

2023-12-20

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związek Miast Polskich zapraszają na seminarium organizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego "Porozmawiajmy o rewitalizacji". Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2024 roku w Warszawie.

Informacje na temat organizacji

Aktualny program spotkania

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Logo KCWR
rewitalizacja.gov.pl


Ekspertyza - ocena realizacji gminnego programu rewitalizacji. Praktyczny podręcznik dla samorządów lokalnych

Ekspertyza pn. Ocena realizacji gminnego programu rewitalizacji. Praktyczny podręcznik dla samorządów lokalnych
Polecamy publikację pt. „Ocena realizacji GPR. Praktyczny podręcznik dla samorządów_05.12.2022” (Wersja dostępna cyfrowo wraz prezentacją znajduje się w dziale Baza wiedzy / Literatura, która stanowi kompendium wiedzy na temat monitorowania i oceny programów opracowywanych na zasadach wynikających z ustawy o rewitalizacji. Ekspertyza przedstawia najważniejsze informacje przydatne dla osób odpowiedzialnych za kontrolę wdrażania programów rewitalizacji. Publikacja jest więc skierowana przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, którzy oczekują użytecznej wiedzy wspomagającej działania związane z obsługą gminnych programów rewitalizacji (GPR) na poziomie lokalnym.
Jest to również dokument, do którego odwołują się Zasady opiniowania gminnych programów rewitalizacji oraz prowadzenia Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego w ramach FE SL 2021-2027 (stanowiącym podstawę do wydania opinii przez IZ FE SL 2021-2027 o GPR i określającym procedurę wpisania GPR do Wykazu programów rewitalizacji).

Opracowanie powstało w ramach projektu pn. „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (finansowanie 85% ze środków Funduszu Spójności oraz w 15% ze środków dotacji celowej z budżetu państwa), polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.


Zasady opiniowania Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR) oraz prowadzenia Wykazu GPR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Zasady opiniowania GPR oraz prowadzenia Wykazu GPR w ramach FE SL 2021-2027

6 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument: Zasady opiniowania gminnych programów rewitalizacji oraz prowadzenia Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego w ramach FE SL 2021-2027. Stanowi on podstawę do wydania opinii przez IZ FE SL 2021-2027 w myśli art. 36 ust. 4 ustawy wdrożeniowej oraz weryfikacji obligatoryjnych elementów wynikających z Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 w każdym GPR. Ponadto, dokument określa procedurę wpisania GPR na Wykaz GPR 2021-2027.

Dlaczego powstał dokument
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 – Gminne Programy Rewitalizacji (uchwalone na podstawie ustawy o rewitalizacji) mogą pełnić funkcję strategii IIT (innego instrumentu terytorialnego).

Ten sam artykuł 36 ust. 4 wskazuje, że Instytucja Zarządzająca programem ma zaopiniować strategię IIT w zakresie możliwości finansowania strategii IIT w ramach danego programu.

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 opracowane przez Ministerstwo Fundusz i Polityki Regionalnej precyzują wątek opiniowania GPR jako strategii IIT. Mówią one, że opiniowanie GPR ma miejsce na wniosek gminy, przed złożeniem pierwszego projektu rewitalizacyjnego do dofinansowania i jest dokonywane na podstawie procedury ustanowionej przez IZ programem regionalnym.
W celu wydania opinii IZ weryfikuje jednocześnie:

  • GPR w zakresie spełnienia wymogów dotyczących elementów i cech GPR pełniącego funkcję strategii IIT,
  • możliwość finansowania projektów rewitalizacyjnych przewidzianych do objęcia wsparciem IIT ze środków programu regionalnego.

Po wydaniu pozytywnej opinii GPR wpisywany jest do wykazu GPR danego województwa. Wpisanie GPR na Wykaz daje możliwość ubiegania się o środki europejskie na projekty wynikające z programu rewitalizacji.
Aktualizacja GPR znajdującego się w wykazie, wymaga uzyskania ponownej opinii IZ programem regionalnym i aktualizacji informacji zawartych w wykazie.
Za prowadzenie wykazów oraz ocenę gminnych programów rewitalizacji odpowiedzialne są Zespoły ds. rewitalizacji powoływane przez właściwe IZ programami regionalnymi.


Newsletter o rewitalizacji
2023-11-15

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem o rewitalizacji, w którym tym razem znajdziecie Państwo m.in. zaproszenie na konferencję i seminarium Forum Rozwoju Lokalnego na temat transformacji energetycznej miast oraz uroczystą Galę finałową konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023, a także wiele interesujących materiałów zamieszczonych na portalu Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Zaproszenie na konferencję i seminarium Forum Rozwoju Lokalnego na temat transformacji energetycznej miast oraz uroczystą Galę finałową konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023"

Związek Miast Polskich oraz miasto Piła zapraszają 7 i 8 grudnia 2023 roku do Piły na rozstrzygnięcie i ogłoszenie laureatów konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023 – Transformacja energetyczna miast dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i podniesienia jakości życia” oraz konferencję „Transformacja energetyczna – zastosowanie zielonej energii w nowoczesnym mieście. Technologie SMART CITY w zarządzaniu energią”.

Dlaczego warto udać się do Piły?

  • Poznasz innowacyjne rozwiązania w zakresie transformacji energetycznej miast.
  • Dowiesz się, jak technologie Smart City wpływają na zarządzanie energią.
  • Poznasz laureatów tegorocznej edycji konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”.

Pierwszy dzień wydarzenia tj. 7 grudnia 2023 będzie transmitowany na żywo w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Konferencja jest realizowana w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz wstępny program wraz z zaproszeniem w załączeniu a także na stronie Forum Rozwoju Lokalnego.

Materiały z konferencji dotyczącej reformy systemu planowania przestrzennego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało materiały i nagrania z konferencji dotyczącej systemu planowania przestrzennego, która odbyła się w 18 i 19 października 2023 w Warszawie. Podczas konferencji poruszono m.in. kwestie związane z tworzeniem planów ogólnych gmin, prowadzeniem partycypacji społecznej, sporządzaniem planów miejscowych.

Zapoznaj się z materiałami z konferencji.

Więcej informacji o systemie planowania przestrzennego dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Podsumowanie wdrażania rewitalizacji w ramach programów operacyjnych województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego

Jakie działania rewitalizacyjne realizowano, jakie były ich efekty? – zachęcamy do zapoznania się z materiałami z województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

Celem badania ewaluacyjnego w województwie podkarpackim była ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na sytuację obszarów rewitalizowanych, w tym na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów.

Z raportem z ewaluacji można zapoznać się na stronach samorządu województwa podkarpackiego oraz serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego.

Z informacją podsumowującą przedsięwzięcia rewitalizacyjne finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 można zapoznać się na stronie RPO Kujawsko-Pomorskiego.

Europejska platforma wiedzy miejskiej Portico

Portico to europejska platforma wiedzy miejskiej opracowana w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI) i finansowana przez Unię Europejską w celu wspierania lepszych polityk i strategii miejskich.

Platforma ma stać się centrum wiedzy o rozwoju miast na poziomie europejskim – łącząc miasta z wiedzą, ludźmi i inicjatywami. Użytkownicy platformy znajdą na niej informacje dotyczące m.in.: dobrych praktyk, baz wiedzy, dostępnych źródeł finansowania i konkursów. Jednocześnie platforma ma pomóc tworzyć społeczności, które mogą sobie wzajemnie pomagać we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast. Platforma została zaprezentowana podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, który odbył się 9–12 października 2023 r.

Zapoznaj się z platformą.

Niezmiennie polecam Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Logo KCWR

rewitalizacja.gov.pl2023-10-16

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem o rewitalizacji, w którym tym razem znajdziecie Państwom.in. nową publikację MRiT dot. Miejscowego planu rewitalizacji, a także wiele interesujących materiałów zamieszczonych na portalu Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Nowa publikacja MRiT – "Miejscowy plan rewitalizacji krok po kroku"

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wydało publikację pt. „Miejscowy plan rewitalizacji krok po kroku” (PDF 53 MB). Publikacja ma przybliżyć istotę miejscowego planu rewitalizacji jako instrumentu planistycznego oraz wskazać, w jakich sytuacjach warto rozważyć jego zastosowanie. Dla tych, którzy zdecydują się na jego zastosowanie, publikacja ma dostarczyć praktycznych informacji, jak to narzędzie skutecznie wykorzystać.

Więcej informacji w Aktualnościach KCWR

158. odcinek Urbcastu: Jak wygląda adaptacja miast do zmian klimatu w kontekście ochrony dziedzictwa?

Ochrona dziedzictwa jest istotna, ponieważ pozwala na zachowanie tożsamości kulturowej miast, jednocześnie dostosowując się do nowych warunków i wspierając zrównoważony rozwój urbanistyczny. To dialog o przyszłości miast, ich dziedzictwie i ekologicznej odpowiedzialności – i właśnie o tym można posłuchać w rozmowie z Marią Badeńską-Stapp z Narodowego Instytucie Dziedzictwa.

Odcinek powstał w ramach projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Dom z klimatem”.

Odcinek dostępny na stronie Urbcast

Publikacja pt. „Mołdawski model rewitalizacji na tle polskich doświadczeń”

Publikacja Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pt. „Mołdawski model rewitalizacji na tle polskich doświadczeń” to opis i analiza mołdawskiego systemu rewitalizacji, będącego przykładem udanego transferu wiedzy między krajami – Polską i Mołdawią.

Przekaz wiedzy od polskich samorządowców umożliwił zbudowanie w ciągu kilku lat w Mołdawii systemu rewitalizacji traktowanego jako nowoczesne narzędzie rozwoju regionalnego. Wykorzystanie wypracowanego i przetestowanego w Polsce systemu rewitalizacji zdecydowanie skróciło proces tworzenia podwalin nowej polityki publicznej. Mołdawski model prowadzenia rewitalizacji wykazuje duże podobieństwa do polskiego – na grunt mołdawski zostały przeniesione m.in. podstawowa terminologia, w tym definicja rewitalizacji, kompleksowa diagnoza mająca na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji czy struktura programu rewitalizacji.

Wsparcie administracji mołdawskiej było możliwe dzięki realizowanemu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od 2016 r. projektowi „Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich”.

Publikacja jest dostępna na Krajowym Centrum Wiedzy w zakładce „O rewitalizacji” w części „Publikacje z opisem dobrych praktyk”.

Zachęcamy do lektury!

Logo KCWR

rewitalizacja.gov.pl

2023-09-26

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem o rewitalizacji, w którym tym razem znajdziesz ważne informacje o zasadach dot. rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej UE oraz wartościowe materiały zamieszczone na portalu Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Rewitalizacja w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 - Aktualizacja Zasad

Na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji dostępne są zaktualizowane „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” (wersja z 24.08.2023) (PDF 856 KB). Pierwsza wersja Zasad została opublikowana w sierpniu 2022 r., zaktualizowane Zasady zostały podpisane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 24 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji w Aktualnościach KCWR

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, czyli wszystko o rewitalizacji w jednym miejscu

Zapraszamy do odwiedzenia Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji w nowej odsłonie. W poszczególnych zakładkach zaktualizowano dostępne materiały:

O rewitalizacji – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji gromadzone są publikacje powstałe po 2015 roku związane z programowaniem i realizacją procesu rewitalizacji. Znajdziesz tutaj zarówno podręczniki, wyniki ewaluacji i monitorowania rewitalizacji, wyniki kontroli czy publikacje z dobrymi praktykami rewitalizacyjnymi.

Program rewitalizacji – krok po kroku – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdziesz aktualną definicję o rewitalizacji oraz wskazówki – podane w przystępnej formie interaktywnego schematu – jak opracować gminny program rewitalizacji, czyli podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji.

Przepisy prawne – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdują się przepisy prawne dotyczące rewitalizacji, a także dokumenty związane z możliwościami finansowania rewitalizacji ze środków unijnych.

Dowiedz się więcej – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji gromadzone są odesłania do innych stron i portali internetowych, w których można poszerzać wiedzę o rewitalizacji i łatwiej docierać do treści związanych z programowaniem i realizacją rewitalizacji.

Nie pomijaj działu Aktualności – tutaj znajdziesz najświeższe informacje i dużo inspiracji.

Zachęcamy do lektury!

Logo KCWR

rewitalizacja.gov.pl

Konkurs na rzecz współpracy międzypokoleniowej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG - ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG.

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Wyzwaniem w tym konkursie jest obowiązkowe partnerstwo z podmiotem z Norwegii.

Poniżej znajdują się linki do ogłoszenia w języku polskim i angielskim:

Podsumowanie konkursu HUMAN SMART CITIES czyli przegląd dobrych praktyk

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami podsumowującymi doświadczenia miast z realizacji projektów w ramach konkursu pn. HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.

Wybrane 24 miasta realizowały projekty z obszarów takich jak: środowisko, partycypacja społeczna, zrównoważona mobilność, inteligentne zarządzanie danymi. Obowiązkowym elementem każdego z projektów było opracowanie podręcznika dobrych praktyk – czyli podręcznika podsumowującego to, co udało się wypracować w ramach projektu. Poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podręcznik może służyć innym miastom.

Podręczniki są dostępne na stronie www.popt.gov.pl à https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/projekty/projekty-human-smart-cities/dobre-praktyki/

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś