Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-05-22 [00:00:00] do 2023-07-20 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Działanie
Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Warunek dla dywersyfikacji działalności istniejącego zakładu.

Zmiana warunku dotyczącego pomocy przyznanej na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru - FESL.10.03-IP.01-026/23, Działanie FESL 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Informujemy że w dniu 30 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz rozporządzenie (UE) 2022/2473 uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W związku z powyższym warunek dotyczący pomocy przyznanej na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu ma zastosowanie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Oznacza to, że jesteś zobowiązany do spełnienia warunku, w którym koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Warunek ten będzie weryfikowany na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy w ramach naboru FESL.10.03-IP.01-026/23 złożysz wniosek aplikacyjny w którym nie zostaną wskazane informacje dotyczących spełnienia warunku dla dywersyfikacji działalności istniejącego zakładu zostaniesz poproszony o uzupełnienie brakujących informacji w ramach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.


2023-07-07T14:36:33

Wydłużenie naboru

UWAGA! Zmiana terminu zakończenia naboru FESL.10.03-IP.01-026/23. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nabór wniosków został wydłużony do 20 lipca 2023 r.


2023-06-28T14:51:08

Szczegóły naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH FE SL 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

Priorytet FESL10. Fundusze Europejskie na transformację

Działanie FESL10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Nabór nr FESL.10.03-IP.01-026/23

Krótki opis działania

W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu realizacji projektu przyczyniającego się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie

 • środki trwałe/dostawy,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • roboty budowlane,
 • nieruchomości,
 • szkolenia,
 • koszty pośrednie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
413 100 000,00 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
90 000 000,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
 3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
 6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Załączniki dodatkowe
Analiza finansowa
Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego
Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz pomocy publicznej
Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu
Dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe
Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2021 dostępnego na stronie internetowej – https://lsi2021.slaskie.pl w terminie:

Od 22 maja 2023 r. do 4 lipca 2023 r.

Nabór nie jest podzielony na rundy.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

32 74 39 171 lub 32 74 39 177

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-22


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś