Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027


10 marca 2023 r. Zarząd Województwa przyjął w drodze uchwały Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Czym jest SZOP?

SZOP to dokument uszczegóławiający zapisy programu regionalnego. Opisuje priorytety i działania, na które ogłaszane są nabory wniosków o dofinansowanie, w tym wysokość środków (alokację) przeznaczonych na ich realizację.

Pełni tę samą rolę, co SZOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wersja pierwsza

SZOP w wersji 001 nie zawiera opisów wszystkich planowanych działań – dopuszczalne jest opracowanie SZOP tylko dla wybranych priorytetów i działań na wczesnym etapie wdrażania programu (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027). Brakujące opisy działań będą uzupełniane na bieżąco – zgodnie z planowanym harmonogramem naborów wniosków.

Aktualny Szczegółowy Opis Priorytetów wraz z załącznikami znajdziesz w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Dostępne opisy działań

W pierwszej wersji SZOP prezentujemy opisy następujących działań:

 • Priorytet I. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój
  • działanie 1.1. B+R – organizacje badawcze
  • działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
  • działanie 1.3. Ekosystem RIS
  • działanie 1.4. Cyfryzacja administracji publicznej
  • działanie 1.5. Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w ochronie zdrowia
  • działanie 1.7. Klastry
  • działanie 1.9. Konkurencyjność przedsiębiorstw (IF)
  • działanie 1.10. Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP
 • Priorytet II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój
  • działanie 2.1. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej
  • działanie 2.2. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT
  • działanie 2.3. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych
  • działanie 2.4. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – ZIT
  • działanie 2.5. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw (IF)
  • działanie 2.7. Odnawialne źródła energii (IF)
  • działanie 2.8. Wsparcie dla klimatu
  • działanie 2.9. Wsparcie dla klimatu – ZIT
  • działanie 2.10. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
  • działanie 2.11. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
  • działanie 2.12. Gospodarka odpadami komunalnymi
  • działanie 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym (IF)
  • działanie 2.14. Ochrona przyrody i bioróżnorodność
  • działanie 2.15. Ochrona przyrody i bioróżnorodność – ZIT
  • działanie 2.16. Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Priorytet III. Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
  • działanie 3.1. Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego – ZIT
  • działanie 3.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT
  • działanie 3.3. Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT
 • Priorytet IV. Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu
  • działanie 4.1. Drogi wojewódzkie
  • działanie 4.2. Drogi gminne i powiatowe
  • działanie 4.3. Regionalny tabor kolejowy
 • Priorytet V. Fundusze Europejskie dla rynku pracy
  • działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa poprzez PUP
  • działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa poprzez OHP
  • działanie 5.7. Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy
  • działanie 5.8. Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego
  • działanie 5.9. EURES-T Beskydy
  • działanie 5.10. EURES dla PSZ
  • działanie 5.14. Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej
 • Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji
  • działanie 6.1. Edukacja przedszkolna
  • działanie 6.2. Kształcenie ogólne
  • działanie 6.3. Kształcenie zawodowe
  • działanie 6.4. Strategiczne projekty dla obszaru edukacji
 • Priorytet VII. Fundusze Europejskie dla społeczeństwa
  • działanie 7.1. Ekonomia społeczna
  • działanie 7.2. Aktywna integracja
  • działanie 7.4. Usługi społeczne
  • działanie 7.5. Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych
  • działanie 7.7. Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej
  • działanie 7.8. Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny
 • Priorytet VIII. Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca
  • działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  • działanie 8.2. Edukacja włączająca
  • działanie 8.3. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – ZIT
  • działanie 8.4. Infrastruktura usług społecznych
  • działanie 8.5. E-zdrowie
  • działanie 8.6. Infrastruktura ochrony zdrowia
  • działanie 8.7. Kultura i turystyka szczebla regionalnego
 • Priorytet IX. Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny
  • działanie 9.1. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT
  • działanie 9.2. Rozwój ZIT
  • działanie 9.3. Rewitalizacja obszarów miejskich
  • działanie 9.4. Rewitalizacja obszarów miejskich (IF)
  • działanie 9.5. Rewitalizacja obszarów wiejskich
 • Priorytet X. Fundusze Europejskie na transformację
  • działanie 10.3. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji
  • działanie 10.4. Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji
  • działanie 10.5. Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę
  • działanie 10.6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii
  • działanie 10.7. Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe
  • działanie 10.8. Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń
  • działanie 10.9. Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu
  • działanie 10.10. Wsparcie planowania transformacji
  • działanie 10.11. Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi
  • działanie 10.12. Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych
  • działanie 10.13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji
  • działanie 10.14. Infrastruktura kształcenia zawodowego
  • działanie 10.15. Wykorzystanie endogenicznego potencjału podregionów górniczych
  • działanie 10.23. Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z regionalnymi inteligentnymi oraz technologicznymi specjalizacjami
  • działanie 10.24. Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji
  • działanie 10.25. Rozwój kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki
 • Priorytet XI. Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFRR
  • działanie 11.1. Pomoc Techniczna EFRR
 • Priorytet XII. Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFS+
  • działanie 12.1. Pomoc Techniczna EFS+
 • Priorytet XIII. Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST
  • działanie 13.1. Pomoc Techniczna FST
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś