Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 27.04.2016 r.:

Administrator danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.

Cele przetwarzania

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • kontroli z realizacji projektu/zadania „Śląskie Programy Rewitalizacji szkolenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
 • przeprowadzenia Ankiety monitoringowej działań rewitalizacyjnych w gminach województwa śląskiego;
 • archiwizacji.

Podstawy prawne

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

 • realizacja obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia);
 • realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia);
 • realizacja zadań związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia);

  w związku z realizacją działań określonych przepisami prawa krajowego i UE, w szczególności:

  • ustawą z dnia 5.061998 r. o samorządzie województwa (w szczególności art. 11, 14 oraz 41) oraz właściwych strategii i programów,
  • ustawą z 9.10. 2015 r. o rewitalizacji (w szczególności art. 3 ust. 3, art. 17 ust. 2 pkt 4),
  • ustawą z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (w szczególności art. 150),
  • ustawą z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • ustawą z 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w szczególności art. 4),
  • ustawą z 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (w szczególności art. 36),
  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (w szczególności art. 6, 7, 110, 114-116, 140),
  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  • ustawą z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zakres przetwarzania

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej),
 • operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej),
 • podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • podmiotom realizującym archiwizację,
 • ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach Województwa Śląskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia programu (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17.12. 2013 r.) bez uszczerbku dla krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, a następnie zgodnie z przepisami prawa dot. archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

                                                                                                                  

Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś