Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Realizuję projekt dostępny - racjonalne usprawnienia


Dostępność cyfrowa

Co to oznacza?
Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w ramach projektów (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe, e-zasoby itd.) muszą spełniać kryteria dostępności. Dostępny serwis internetowy to taki, który pozwala na wygodne, intuicyjne korzystanie z jego zasobów osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze standardem WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA. Dostępne multimedia (animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy.

Dowiedz się więcej:

Możliwość uczestnictwa

Co to oznacza?
Instytucja lub projektodawca zobowiązani są do zapewnienia każdemu, bez względu na niepełnosprawność, możliwości uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy Europejskich. 

Dostępność architektoniczna
Spotkania otwarte, na które nie jest wymagana rejestracja oraz wszystkie działania realizowane w ramach projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami, muszą być prowadzone w budynkach dostępnych architektonicznie.

Mechanizm racjonalnych usprawnień
To pomoc dla projektodawców i instytucji umożliwiająca elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników z niepełnosprawnościami. Dzięki czemu osoby te będą miały zapewniony dostęp do usprawnień „szytych na miarę”. Jest to możliwość sfinansowania usprawnień nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

Przykłady takich racjonalnych usprawnień to np. wynajęcie transportu na miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury komputerowej, sfinansowanie usługi asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język łatwy czy migowy.

Koszty dostosowania do potrzeb uczestnika projektu/personelu z niepełnosprawnością mogą wynieść do 12 tys. zł na osobę.

Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami: tłumaczenie migowe, dostosowanie budynku, dostosowanie akustyczne, dostosowanie komputerów, zapewnienie wsparcia, transport, dostosowanie materiałów szkoleniowych
Materiały z którymi warto się zapoznać:

Możliwość korzystania

Co to oznacza?
Co do zasady, wszystkie produkty projektów realizowanych z Funduszy Europejskich (produkty, towary, usługi, infrastruktura) muszą być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projektodawców obowiązuje zasada projektowania uniwersalnego

Oznacza to, że produkty, środowiska, programy i usługi, powinny być tworzone w taki sposób, aby służyły jak największej liczbie osób, w tym seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne, wynikające np. z otyłości, kontuzji na stoku, ciąży czy okazałego wzrostu. Przykład: nowe pociągi, muzea, wybudowana droga, miejsca opieki w przedszkolach, pracownie komputerowe muszą być dostępne dla wszystkich.

Koncepcja projektowania uniwersalnego oparta jest na 8 regułach:

  1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności.
  2. Elastyczność w użytkowaniu.
  3. Proste i intuicyjne użytkowanie.
  4. Czytelna informacja.
  5. Tolerancja na błędy.
  6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku.
  7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania.
  8. Percepcja równości (czyli projekt powinien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące).

 Przykłady rozwiązań: automatyczne otwieranie drzwi, antypoślizgowa nawierzchnia chodników, dostępny transport publiczny, podjazdy do wózków, łatwy do zrozumienia schemat komunikacji miejskiej, oświetlenie zapewniające bezpieczeństwo

Materiały z którymi warto się zapoznać:

Szczegółowe informacje na temat tego, jakie wymagania dotyczące dostępności musisz spełnić jako projektodawca, znajdziesz w dokumentacji konkursowej.
Podstawa prawna:
Wszystkie wymagania opisane zostały w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnościami dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 284 KB)

Dokumenty, publikacje, linki

Zapoznaj się z dokumentami, które gwarantują osobom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do projektów unijnych.

Zapoznaj się z publikacjami, które przybliżą Ci jak mogą korzystać z Funduszy Europejskich osoby z niepełnosprawnościami:

Odwiedź portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnością.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś