Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Administrator danych

Przepisy ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa) ustaliły zasady przetwarzania danych osobowych w procesie wdrażania funduszy europejskich.

Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiada wielu administratorów, zgodnie z art. 87-88 ustawy wdrożeniowej.

Każdy administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz za informowanie osób, których dane dotyczą o tym, w jaki sposób przetwarza dane osobowe.

Administratorzy będą przetwarzać oraz wzajemnie udostępniać sobie dane osobowe w celu wykonywania przypisanych im zadań.

Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 • Instytucja Zarządzająca (IZ FE SL):

Administratorem danych osobowych dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL) jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej (IZ FE SL), która odpowiada za wdrożenie programu.

Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Informacje dotyczące kontaktu w formie elektronicznej znajdują się na stronie https://bip.slaskie.pl/

Informujemy o pozostałych administratorach danych osobowych w ramach FE SL:

 • Instytucje Pośredniczące (IP FE SL):

Administratorami danych osobowych dla powierzonych im do wdrażania części programu FE SL są:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30, Fundusze Europejskie dla Śląskiego | WORTAL (praca.gov.pl)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47,Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (scp-slask.pl)

 • Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego

Minister jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach FE SL w zakresie, w jakim pełni funkcję instytucji koordynującej.

Minister jest także administratorem danych zgromadzonych w zarządzanych przez niego systemach teleinformatycznych. Należy do nich Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, w którym będą przetwarzane dane (SL2021).

 • Pozostali administratorzy

Administratorami są także wnioskodawcy, beneficjenci, instytucje kontrolujące i audytowe, w zakresie w jakim realizują swoje własne cele przetwarzania danych.Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych osobowych

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego został wyznaczony inspektor ochrony danych.

Adres e-mail do kontaktu z inspektorem: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe formy kontaktu są możliwe przy pomocy adresów podanych powyżej.

Aktualne dane teleadresowe inspektora, w tym numer telefonu znajdują się w książce teleadresowej BIP.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy jako IZ FE SL dane osobowe do celów związanych z wdrażaniem programu, w szczególności do celów monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, informacji i promocji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz w stosownych przypadkach, do celów określania kwalifikowalności uczestników projektów.

Zadania, obowiązki i kompetencje IZ FE SL wynikają z przepisów prawa UE i przepisów prawa krajowego. Przede wszystkim są to przepisy:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. („rozporządzenie ogólne”),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,
 • Ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:

 • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Państwa zgoda.

Dalsze informacje dla poszczególnych grup osób, których dane są przetwarzane udostępniamy na osobnych podstronach.

Zakres i źródło danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy:

 • w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji danej sprawy,
 • w zakresie w jakim zostaną nam podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą,
 • w zakresie w jakim zostaną nam podane przez inny podmiot lub innego administratora danych.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

 • dane identyfikujące osoby fizyczne, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, firma i adres, login, numer telefonu, numer faksu, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie, forma prawna prowadzonej działalności, forma własności mienia tej osoby, płeć, wiek, wykształcenie, identyfikatory internetowe;
 • dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, niewymienione powyżej, takie jak wymiar czasu pracy, stanowisko, kwota wynagrodzenia, obywatelstwo, obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), status mieszkaniowy, data rozpoczęcia udziału w projekcie lub wsparciu, data zakończenia udziału w projekcie lub wsparciu, status na rynku pracy, data założenia działalności gospodarczej, kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, kod w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) założonej działalności gospodarczej, forma i okres zaangażowania w projekcie, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia;
 • dane osób fizycznych niewymienione powyżej, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, w tym kwota wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, numer działki, gmina, obręb, numer księgi wieczystej, numer przyłącza gazowego, numer uprawnień budowlanych, oraz dane dotyczące szczególnych potrzeb osób, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku osób otrzymujących wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i osób ubiegających się o wsparcie w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus mogą być również przetwarzane dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego lub zdrowia oraz dane dotyczące terminu zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności.

Zakres wykorzystywanych danych osobowych będzie się różnił pomiędzy sprawami.

W przypadkach, w których otrzymujemy dane niebezpośrednio wystąpić mogą dwie sytuacje:

 • poinformujemy Państwa osobno o pozyskaniu danych,
 • nie będziemy mieli obowiązku odrębnego poinformowania o takim pozyskaniu danych, przede wszystkim gdy pozyskamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Informacje o odbiorcach danych

W określonych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • osoby upoważnione przez administratora danych osobowych (w tym eksperci, pracownicy IZ FE SL oraz członkowie Komisji Oceny Projektów),
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym dane będą udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, instytucjom pośredniczącym FE SL, instytucjom kontrolującym i audytowym),
 • dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, operatorzy platform do komunikacji elektronicznej, podmioty wykonujące lub dostarczające systemy informatyczne niezbędne do funkcjonowania Urzędu, podmioty zapewniające obsługę archiwalną, obsługę bankową w zakresie realizacji płatności, wykonawcy usług w zakresie badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz, tłumaczeń,
 • w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego odbiorcami mogą być podmioty biorące w nim udział: powołani biegli, świadkowie, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych, ośrodek mediacyjny/ mediator.

W zakresie stanowiącym informację publiczną lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa dane będą publikowane na stronie internetowej programu FE SL lub w BIP Urzędu a także mogą być ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.

W przypadku przekazania danych od i do innych administratorów danych wskazanych powyżej oraz organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ze względu na jawność informacji publicznej, w tym informacji zamieszczanej na stronach internetowych samorządu województwa, do takiego przekazania może jednak dojść.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w art. 82 rozporządzenia ogólnego, bez uszczerbku dla toczącego się postępowania administracyjnego / sądowoadministracyjnego, zasad regulujących trwałość projektu, zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Wszystkie dokumenty dotyczące danej operacji wspieranej z FE SL będą przechowywane co najmniej przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FE SL dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta.

Następnie okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia danej sprawy, np. dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
 • prawo żądania poprawienia danych,
 • prawo żądania usunięcia danych - uwzględniając jednak ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, nie zawsze będziemy mogli takie żądanie zrealizować,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O sposobie cofnięcia zgody poinformujemy podczas jej odbierania.

Powyższe prawa mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów, o czym będziemy informować.

Zwracamy uwagę, że prawo otrzymania kopii własnych danych osobowych nie jest równoznaczne z prawem do otrzymania kopii dokumentów, na których te dane są utrwalone.

Poszczególne prawa można realizować kontaktując się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Przydatne informacje dotyczące składania skarg: https://uodo.gov.pl/pl/493/155

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest najczęściej obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie najczęściej brak możliwości dofinansowania projektu, udziału w projekcie, realizacji Państwa sprawy, brak możliwości kontaktu z Państwem czy brak możliwości zawarcia umowy.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Zasadniczo nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 RODO.

W przypadku wykorzystywania tego typu narzędzi, poinformujemy o tym w danej sytuacji.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś