Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Rewitalizacja - logo

Materiały ze szkoleń będą udostępniane sukcesywnie, każdorazowo po przeprowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli gmin.

Materiały z webinariów w ramach serii szkoleń dotyczących wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

14-15 grudnia br. przeprowadzony został w cykl webinariów organizowanych w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.  

Webinaria zorganizowane zostały w aplikacji Teams w ramach serii szkoleń dotyczących wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie, który reprezentował Pan dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, profesor AŚ. 

Cykl webinariów składał się z czterech modułów: 

Moduł I – Rola zieleni w kształtowaniu przestrzeni miast i jej racjonalne gospodarowanie w kierunku poprawy jakości środowiska naturalnego w mieście

W module I poruszona została tematyka: 

 • zieleń jako element wpływający na jakość życia mieszkańców miast; 
 • formy i funkcje zieleni w mieście: budowa i cechy przestrzenne podstawowych form zieleni miejskiej; funkcje zieleni w mieście (wielofunkcyjność); formy zieleni w kompozycji przestrzennej; 
 • optymalna przestrzeń publiczna w mieście, w tym przeciwdziałanie tzw. „betonozie”; 
 • rola rozwiązań opartych na przyrodzie w poprawie funkcjonowania miast (usługi ekosystemowe). 

Moduł II – Adaptacja do zmian klimatu, w tym błękitno – zielona infrastruktura na obszarach zurbanizowanych

W ramach szkolenia poruszona została tematyka: 

 • błękitno-zielona infrastruktura jako jeden ze sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu, ograniczenia wzrostu temperatury, ryzyka lokalnych podtopień oraz oczyszczania powietrza; 
 • prezentacja działań oraz dobrych praktyk w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury podejmowanych przez samorządy, m.in. poprzez zakładanie ogrodów społecznych, ogrodów deszczowych, które sprzyjają racjonalnemu gospodarowaniu wodami opadowymi;  
 • rola gospodarowania przestrzenią, tzw. recyklingu przestrzeni jako stałego elementu planów rewitalizacyjnych, a także pojedynczych inwestycji realizowanych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w celu przeciwdziałania zawłaszczania przestrzeni publicznej i ograniczania terenów zieleni nieurządzonej/powierzchni biologicznie czynnych; 
 • zielona infrastruktura jako strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. 

Moduł III – Estetyzacja przestrzeni miejskich, w tym uchwały krajobrazowe

W ramach szkolenia poruszona została tematyka: 

 • ochrona krajobrazu w gminie (audyt krajobrazowy; parki kulturowe; działania poprzedzające przystąpienie do prac nad uchwałą krajobrazową; dobre praktyki, w tym na obszarach rewitalizacji); 
 • cel i zakres uchwały krajobrazowej oraz jej specyfika na tle gminnych aktów planistycznych; 
 • ogrodzenia i mała architektura: dlaczego warto je regulować; reklama na obiektach publicznych; estetyka szyldów – jak wspierać przedsiębiorców; 
 • aspekty finansowe wdrażania ustawy krajobrazowej. 

Moduł IV – Podwórka – integracja w przestrzeniach sąsiedzkich. Jak projektować zmianę z mieszkańcami i dla mieszkańców

W ramach szkolenia poruszona została tematyka: 

 • kreowanie i rola przestrzeni sąsiedzkich w wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych z kryzysu; 
 • jak kreować pomysły na zmiany w zagospodarowaniu podwórek, aby stanowiły one miejsca integracji, aktywności oraz rozwijania relacji sąsiedzkich; 
 • diagnozowanie i budowanie zaangażowania mieszkańców z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb; 
 • planowanie i realizacja działań podwórkowych, w tym prezentacja dobrych praktyk. 

Prezentacje ze szkoleń dostępne są poniżej: 

Moduł I – Rola zieleni w kształtowaniu przestrzeni miast i jej racjonalne gospodarowanie w kierunku poprawy jakości środowiska naturalnego w mieście;

Moduł II – Adaptacja do zmian klimatu, w tym błękitno – zielona infrastruktura na obszarach zurbanizowanych;

Moduł III – Estetyzacja przestrzeni miejskich, w tym uchwały krajobrazowe;

Moduł IV – Podwórka – integracja w przestrzeniach sąsiedzkich. Jak projektować zmianę z mieszkańcami i dla mieszkańców.


Materiały z seminariów „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji”

Zakończyliśmy seminaria z modułu „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji” organizowane w projekcie „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – SZKOLENIA” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Był to czwarty, ostatni już blok szkoleń w ramach przedmiotowego projektu. W trakcie spotkań została przekazana oraz uporządkowana wiedza teoretyczna uczestników seminariów, zapewniona została również spora przestrzeń do rozwinięcia umiejętności praktycznych oraz pogłębienia wiedzy w oparciu o analizę konkretnych przykładów.

Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w spotkaniach, przekazujemy również do dalszego wykorzystania prezentację omawianą w trakcie seminariów:

Prezentacja – Zarządzanie i partycypacja


Materiały ze szkoleń pn. „Dostępność w rewitalizacji”

Zakończyliśmy cykl szkoleń z modułu „Dostępność w rewitalizacji” organizowanych w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji.

W części teoretycznej szkoleń uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zapewnienia dostępności dla osób z szczególnymi potrzebami.
Z kolei część warsztatowa miała na celu praktyczne pokazanie uczestnikom problemów, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami.

Przekazujemy do dalszego wykorzystania raporty z poszczególnych szkoleń, zawierające odpowiedzi na pytania zebrane w trakcie ich trwania:


Dziękujemy za udział w szkoleniach i zachęcamy do dalszego kontaktu z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Materiały ze szkoleń pn. „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych”

Zakończyliśmy cykl szkoleń z modułu „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych” organizowanych w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji.

W części teoretycznej szkoleń uczestnicy mieli możliwość uzupełnienia lub usystematyzowania wiedzy na temat monitoringu oraz pozyskania podstawowej wiedzy z zakresu badań ewaluacyjnych i wskazówek metodycznych do zaplanowania i nadzorowania sporządzenia raportu ewaluacyjnego programu rewitalizacji w gminie.
Z kolei część warsztatowa, podzielona na 5 zadań, umożliwiła zapoznanie się z praktycznymi przykładami działań monitoringowych (GPR Bierunia), zasadami doboru wskaźników i mierników, narzędziami uspołecznienia procesu monitoringu i ewaluacji oraz użytecznością tych działań na różnym etapie realizacji programu rewitalizacji.

Przekazujemy do dalszego wykorzystania prezentacje omawiane podczas spotkań oraz raporty z poszczególnych szkoleń, zawierające odpowiedzi na pytania zebrane w trakcie ich trwania:


Dziękujemy za udział w szkoleniach i zachęcamy do dalszego kontaktu z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Szkolenie pn. „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”

Zakończyliśmy cykl szkoleń z modułu „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” organizowanych w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach części teoretycznej szkolenia przekrojowo omówione zostały wszystkie aspekty regulacji prawnych, jakie obejmuje ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji w tym zakresie. Natomiast w części praktycznej uczestnicy mieli możliwość zastosowania narzędzi na przykładach zaczerpniętych z dotychczasowych doświadczeń gmin również tych spoza Województwa Śląskiego. Mamy nadzieję, że sprofilowany i usystematyzowany zestaw informacji dostarczył Państwu niezbędnych wskazówek do efektywnego wykorzystania tych narzędzi w praktyce.

Przekazujemy do dalszego wykorzystania prezentacje omawiane podczas spotkań, raporty z poszczególnych szkoleń, jak również odpowiedzi na pytania zebrane w trakcie ich trwania:

Serdecznie dziękujemy za Państwa udział i poświęcony czas.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś