Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Zgodnie z art. 9  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r., realizując zasadę partnerstwa program regionalny tworzony jest m.in. w systemie spotkań konsultacyjnych/warsztatów (online), w tym spotkania konsultacyjnego dotyczącego Umowy Partnerstwa dedykowanego Województwu Śląskiemu pod nazwą "Fundusze Europejskie dla Polski", które odbyło się dnia 19 stycznia 2021 r.

Od 8 do 29 kwietnia oraz 27 maja i 8 czerwca 2021 r. instytucja zarządzająca programem zrealizowała cykl spotkań w celu konsultacji z partnerami projektu programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027). Podczas spotkań przedstawione zostały m.in.:

  • wybrane typy projektów,
  • wstępna alokacja funduszy na poszczególne typy projektów,
  • katalog potencjalnych beneficjentów i grup docelowych.

Wychodząc z inicjatywą jak najściślejszej współpracy z różnymi stronami interesariuszy, instytucja zarządzająca zapewniła możliwość zgłaszania indywidualnych uwag, sugestii i propozycji poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem komunikatora online z pracownikami zespołu ds. programowania.

W celu uspołecznienia procesu związanego z pracami nad programem Departament Rozwoju i Transformacji Regionu utworzył dział na stronie dot. FE SL 2021-2027, konstruując w ten sposób bazę kluczowych informacji, niezbędnych do programowania funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Z powodu pandemii COVID-19, stanowiącej tzw. zidentyfikowane ryzyko na etapie prac nad programem, podjęto działania polegające m.in. na zamieszczeniu na stronie internetowej wstępnych wersji programu FE SL 2021-2027 z 31 marca br. i 4 sierpnia br. do konsultacji.

Projekt FE SL 2021-2027 zostanie poddany pod dyskusję i opinię w regionie w trakcie otwartych konsultacji społecznych (zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) nad ostatecznym kształtem i priorytetami finansowymi nowego programu, co pozwoli na przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu.

Instytucja zarządzająca programem deklaruje zapewnienie zrównoważonego udziału trzech stron reprezentowanych w Komitecie Monitorującym na lata 2021-2027 – strony rządowej, samorządowej i partnerów spoza administracji – oraz promocję równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji.

Na potrzeby opracowania projektu FE SL 2021-2027 region zdecydował nie powoływać dodatkowych ciał ponad te, z którym aktualnie współpracuje nad kształtem programu.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś