Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Od 1 grudnia 2017 r. w strukturze organizacyjnej Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu funkcjonuje stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich (RFE).

Co należy do zadań Rzecznika?

 1. przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia dotyczące utrudnień w staraniach o dofinansowanie lub podczas realizacji projektu oraz propozycje usprawnień realizacji programu;
 2. analizuje zgłoszenie i udziela wyjaśnień, a także podejmuje się mediacji z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programu;
 3. na podstawie analizowanych przypadków dokonuje okresowych przeglądów procedur, które obowiązują w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego i formułuje propozycje usprawnień, które w konsekwencji mają służyć sprawnej realizacji programu. 

Co nie należy do zadań Rzecznika?

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 2. prowadzenie postępowań toczących się przed organami administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego;
 3. rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 4. udzielanie porad nt. możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

Czego może dotyczyć zgłoszenie?

Katalog zadań RFE ma charakter otwarty. RFE ma obowiązek rozpatrzenia każdej sprawy do niego kierowanej, która dotyczy Funduszy Europejskich dla Śląskiego i ma charakter skargi lub wniosku. Wobec tego zgłoszenia mogą dotyczyć m.in.:

 1. przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur, niejasności, braku stosownych informacji, niewłaściwej organizacji procedur w Programie takich jak nabór projektów, ocena wniosków o płatność, kontrola itp., nadmiernych i nieuzasadnionych wymagań, niewłaściwej obsługi, utrudnień związanych z korzystaniem z Funduszy Europejskich (zgłoszenia o charakterze skarg);
 2. postulatów zmian i usprawnień w realizacji programu (zgłoszenia o charakterze postulatów);
 3. podejrzenia niezgodności projektów (operacji) z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON);
 4. podejrzenia niezgodności projektów (operacji) z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP).

Kto może przekazać zgłoszenie?

Każdy zainteresowany, przede wszystkim wnioskodawca lub beneficjent, a także inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią sprawne działanie Rzecznika, w tym:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 2. adres korespondencyjny,
 3. telefon kontaktowy,
 4. opis sprawy (m.in. wskazanie projektu lub obszaru programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego, którego dotyczy zgłoszenie), ewentualnie wraz z dokumentami dotyczącymi przedmiotu zgłoszenia.

Jaki jest tryb postępowania?

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, Rzecznik niezwłocznie informuje Stronę o szacowanym terminie rozpatrzenia zgłoszenia. W toku analizy zgłoszeń Rzecznik ocenia również pilność spraw, nadając priorytet tym, co do których w określonym czasie istnieje realna szansa na poprawę sytuacji interesariusza.

Z kim się skontaktować?

Rzecznik Funduszy Europejskich
Patryk Żmija

tel. +48 32 77 99 153, +48 797 145 364

e-mail: rzecznikfunduszy@slaskie.pl; patryk.zmija@slaskie.pl 


adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-032 Katowice

z dopiskiem: Rzecznik Funduszy Europejskich


kontakt bezpośredni w siedzibie:

Katowice, ul. Plebiscytowa 36, I piętro, pok. 1.03

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00
(preferowane wcześniejsze umówienie spotkania)


kontakt przez formularz on-line na stronie:

zgłoszenie on-line

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś