Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Instrumenty Finansowe czyli wsparcie pozadotacyjne

Umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI)

30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego podpisał Umowę o Finansowaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI)/Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Na jej podstawie EBI/EFI pełnią rolę Funduszu Funduszy dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Instrumenty finansowe są realizowane w ramach 3 działań, których środkami zarządzają EFI (1 działanie) i EBI (2 działania):


Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI):

Działanie 3.4
Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości
Alokacja
91 000 000,00 EUR
Rodzaj wsparcia
pożyczki, poręczenia
Dla kogo
mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co
w ramach działania wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na:
 • rozwój przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie podstawowej działalności,
 • realizację nowych projektów,
 • wchodzenie na nowe rynki.

Instrumenty finansowe będą wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy.


Europejski Bank Inwestycyjny (EBI):

Działanie 7.5
Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe
Alokacja
6 172 200 EUR
Rodzaj wsparcia
pożyczki
Dla kogo

osoby w wieku 30+ planujące rozpocząć działalność gospodarczą, tj. osoby bezrobotne, bierne zawodowo (zwłaszcza te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach), a także pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj. reemigranci (również repatrianci), imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Na co
wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez pożyczki oraz wsparcie doradcy zawodowego, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie (celem szczegółowym działania jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia).


Działanie 10.4
Poprawa stanu środowiska miejskiego
Alokacja
48 000 000,00 EUR
Rodzaj wsparcia
pożyczki
Dla kogo
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Związek Metropolitalny,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje kultury,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • porozumienia ww. podmiotów,
 • podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).
Na co
Kompleksowe działania mające na celu przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji.
Przykładowe typy projektów:
 • przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych w: galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i inne, podobne obiekty; w tym: tworzenie przestrzeni dla działalności komercyjnej w celu zwiększenia rentowności inwestycji (np. powierzchnie biurowe, punkty handlowo-usługowe);
 • odnowa powojskowych i poprzemysłowych obszarów w celu wykreowania ich nowych funkcji (edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych); w tym: kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą;
 • rewitalizacja starych i zdegradowanych obszarów miejskich bez dostępu do wysokiej jakości usług, powierzchni biurowych dla MŚP, infrastruktury rekreacyjno-sportowej; inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich,
  z włączeniem:

  • zdegradowanych centrów miast,
  • zdewastowanych dzielnic większych miast,
  • zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej (w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej lub architektonicznej);

a także inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego oraz inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego).

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś