Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Kandydaci na ekspertów i eksperci


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów na ekspertów oraz ekspertów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Informacje dotyczące kontaktu w formie elektronicznej znajdują się na stronie https://bip.slaskie.pl/

Inspektor ochrony danych osobowych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych.

Adres e-mail do kontaktu z inspektorem: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe formy kontaktu są możliwe przy pomocy adresów podanych powyżej.

Aktualne dane teleadresowe inspektora, w tym numer telefonu znajdują się w książce teleadresowej BIP

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   
  1. na etapie naboru kandydatów na ekspertów:
   • naboru kandydatów na ekspertów, tj. przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wpisania do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027;
   • umożliwienia korzystania z systemu LSI 2021 na etapie naboru;
   • oceny złożonej aplikacji;
   • wpisania do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027 (jeżeli dotyczy, w przypadku pozytywnej oceny kandydatury);
   • archiwizacji;

    Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych na tym etapie będą:
   • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z przepisami prawa: w szczególności art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 81 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
   • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. na etapie korzystania z usług ekspertów figurujących w Wykazie ekspertów FE SL 2021-2027:
   • prowadzenia Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027, w tym zamieszczenia wykazu na stronie internetowej programu;
   • dokonania czynności niezbędnych do wyznaczenia eksperta do udziału w określonych czynnościach, w tym badania konfliktu interesów;
   • zawarcia i realizacji umowy dotyczącej wykonywania zadań eksperta, w tym realizacji powiązanych obowiązków prawnych takich jak realizacja obowiązków rachunkowo-podatkowych, a także dane mogą być wykorzystywane do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy;
   • umożliwienia korzystania z systemu LSI 2021 na etapie wykonywania czynności przez eksperta;
   • dokonania oceny pracy eksperta zgodnie z Kartą oceny pracy eksperta;
   • prowadzenia badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz;
   • potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, a także kontroli i audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu oraz identyfikacji / wykrywania nieprawidłowości w wydatkowaniu środków europejskich;
   • rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących każdej operacji;
   • archiwizacji;

    Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych na tym etapie będą:
   • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z przepisami prawa: w szczególności z art. 80-85 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 a także z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   • wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Informacje o odbiorcach danych

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

 1. na etapie naboru kandydatów na ekspertów:
  osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorom platform do komunikacji elektronicznej oraz podmiotom realizującym archiwizację oraz obsługę teleinformatyczną Urzędu.
  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

 2. na etapie korzystania z usług ekspertów figurujących w Wykazie ekspertów FE SL 2021-2027:
  osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorom platform do komunikacji elektronicznej oraz podmiotom realizującym archiwizację oraz obsługę teleinformatyczną Urzędu, a także wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz, bankom.
  W zakresie danych publikowanych przez Instytucję Zarządzającą FE SL 2021-2027 na podstawie art. 57 ust. 4 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, odbiorcą będzie każda osoba zapoznająca się z tymi informacjami lub inna instytucja zainteresowana skorzystaniem z usług eksperta wpisanego do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027.
  Instytucja Zarządzająca FE SL 2021-2027 nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak ze względu na jawność publikowanego zakresu danych, do takiego przekazania może dojść.
  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją, w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej lub publikowane w BIP Urzędu i na stronie internetowej programu.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. na etapie naboru kandydatów na ekspertów:
  przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia sprawy związanej z udziałem w naborze. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
 2. na etapie korzystania z usług ekspertów figurujących w Wykazie ekspertów FE SL 2021-2027:
  przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia sprawy związanej z wykonywaniem zadań eksperta lub od wykreślenia z Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. na etapie naboru kandydatów na ekspertów:
  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wpisania do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027, oceny złożonej aplikacji oraz wpisania do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027 (jeżeli dotyczy). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania o status eksperta wpisanego do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027.
 2. na etapie korzystania z usług ekspertów figurujących w Wykazie ekspertów FE SL 2021-2027:
  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania czynności niezbędnych do wyznaczenia eksperta do wykonywania zadań w ramach programu, brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz wykreślenie z Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś