Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Osoby do kontaktu w projekcie


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w projektach

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia UE nr 2016/679 o ochronie danych osobowych ("RODO") informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (IZ FE SL).

Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Informacje dotyczące kontaktu w formie elektronicznej znajdują się na stronie https://bip.slaskie.pl/

Inspektor ochrony danych osobowych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych.

Adres e-mail do kontaktu z inspektorem: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe formy kontaktu są możliwe przy pomocy adresów podanych powyżej.

Aktualne dane teleadresowe inspektora, w tym numer telefonu znajdują się w książce teleadresowej BIP.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 1. komunikacji w ramach obsługi projektów,
 2. prowadzenia badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz,
 3. rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących projektu,
 4. archiwizacji dokumentacji.

Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:

 • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Podstawa prawna przetwarzania:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; („rozporządzenie ogólne”) – w szczególności art. 44, 72, 82;
 • Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027(„ustawa wdrożeniowa”) – w szczególności art. 8 ust. 1 pkt 2) oraz art. 8 ust. 2;
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zakres i źródło danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w zakresie jakim zostaną nam podane przez użytkownika LSI 2021, który posiada stosowne uprawnienia do zarządzania danymi w module „Kontakty w ramach projektu” i działa w imieniu wnioskodawcy lub beneficjenta.

Przetwarzać będziemy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, stanowisko, rola w projekcie, zakres kontaktu.

Informacje o odbiorcach danych

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym w tym dane będą udostępniane instytucjom pośredniczącym FE SL), dostawcy usług w takich obszarach jak: operatorzy platform do komunikacji elektronicznej, podmioty wykonujące lub dostarczające systemy informatyczne niezbędne do funkcjonowania Urzędu, podmioty zapewniające obsługę archiwalną, wykonawcy usług w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w art. 82 rozporządzenia ogólnego bez uszczerbku dla toczącego się postępowania administracyjnego/ sądowoadministracyjnego, zasad regulujących trwałość projektu, zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Wszystkie dokumenty dotyczące danej operacji wspieranej z FE SL będą przechowywane co najmniej przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FE SL dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta.

Następnie okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia danej sprawy, np. dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
 • prawo żądania poprawienia danych,
 • prawo żądania usunięcia danych - uwzględniając jednak ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, nie zawsze będziemy mogli takie żądanie zrealizować,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Poszczególne prawa można realizować kontaktując się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś