Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Członkowie Komitetu Monitorującego


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób wchodzących w skład Komitetu Monitorującego FE SL 2021-2027

 informujemy, że zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO):

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Informacje dotyczące kontaktu w formie elektronicznej znajdują się na stronie https://bip.slaskie.pl/

Inspektor ochrony danych osobowych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych.

Adres e-mail do kontaktu z inspektorem: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe formy kontaktu są możliwe przy pomocy adresów podanych powyżej.

Aktualne dane teleadresowe inspektora, w tym numer telefonu znajdują się w książce teleadresowej BIP

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z wyborem, powołaniem i funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zgodnie z jego regulaminem, w celu archiwizacji oraz w celu realizacji badań i ewaluacji Programu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (art. 38 - 40 oraz 75);
 2. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (art. 8 ust. 2 pkt. 11 i 15, art. 15 - 19) oraz Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027;
 3. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczeg. art. 6) oraz rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Ponadto dane szczególnych kategorii związane z zapewnieniem możliwości udziału w posiedzeniach Komitetu Monitorującego osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami przetwarzane będą na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. miejsce pracy,
 3. stanowisko,
 4. numer telefonu,
 5. adres korespondencyjny zakładu pracy,
 6. adres email.

Dane niezbędne na etapie powołania w skład Komitetu zostały pozyskane od podmiotu delegującego Pana/Panią do udziału w pracach Komitetu Monitorującego FE SL 2021-2027. Dane mogą być też pozyskiwane bezpośrednio. Ponadto przetwarzana będzie treść korespondencji z członkami Komitetu oraz dane utrwalone w dokumentacji, w tym na protokołach z posiedzeń.

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach, Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości, IP ZIT/RIT, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i organom administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku komunikacji papierowej), wykonawcom badań i ewaluacji oraz podmiotom realizującym archiwizację oraz obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub być publikowane w BIP Urzędu Marszałkowskiego.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od wytworzenia dokumentacji spraw związanych z Komitetem Monitorującym FE SL 2021-2027. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego może powstawać dokumentacja fotograficzna, która będzie wykorzystywana w celach dokumentacyjnych oraz informacyjnych w zakresie programu FE SL 2021-2027.

Udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego oznacza wyrażenie nieodpłatnie zgody[1] Województwu Śląskiemu na rozpowszechnianie (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wizerunku zawartego w ww. materiałach.

Powstałe materiały mogą być rozpowszechniane za pośrednictwem:

 1. a) stron www: slaskie.pl; funduszeue.slaskie.pl
 2. b) kanałów społecznościowych Województwa Śląskiego: Facebook, Instagram, YouTube
 3. c) publikacji w biuletynie, folderach informacyjnych

Zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.

[1] Informujemy, iż zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś