Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użytkownicy systemów informatycznych


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla użytkowników systemów informatycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia UE nr 2016/679 o ochronie danych osobowych ("RODO") informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej  programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (IZ FE SL).

Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Informacje dotyczące kontaktu w formie elektronicznej znajdują się na stronie głównej https://bip.slaskie.pl/

Inspektor ochrony danych osobowych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych.

Adres e-mail do kontaktu z inspektorem: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe formy kontaktu są możliwe przy pomocy adresów podanych powyżej.

Aktualne dane teleadresowe inspektora, w tym numer telefonu znajdują się w książce teleadresowej BIP.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027(FE SL).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 1. umożliwienia rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących projektów,
 2. zapewnienia funkcjonowania Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2021),
 3. umożliwienia korzystania z konta beneficjenta w Centralnym Systemie Informatycznym (CST2021),
 4. komunikacji w ramach obsługi projektów i systemów,
 5. prowadzenia badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz,
 6. archiwizacji dokumentacji.

Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:

 • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Podstawa prawna przetwarzania:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; („rozporządzenie ogólne”) – w szczególności art. 44, 69 ust. 8, art. 72, art. 82;
 • Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027(„ustawa wdrożeniowa”) – w szczególności art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 2, rozdział 18;
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Informacje o odbiorcach danych

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym dane będą udostępniane instytucjom pośredniczącym FE SL, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego), podmioty zapewniające obsługę archiwalną, operatorzy platform do komunikacji elektronicznej, wykonawcy w zakresie badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa.

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w art. 82 rozporządzenia ogólnego bez uszczerbku dla toczącego się postępowania administracyjnego/ sądowoadministracyjnego, zasad regulujących trwałość projektu, zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Wszystkie dokumenty dotyczące danej operacji wspieranej z FE SL będą przechowywane co najmniej przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FE SL dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta.

Następnie okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia danej sprawy, np. dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania systemów informatycznych, a następnie będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
 • prawo żądania poprawienia danych,
 • prawo żądania usunięcia danych - uwzględniając jednak ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, nie zawsze będziemy mogli takie żądanie zrealizować,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych.

Poszczególne prawa można realizować kontaktując się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości użytkowania systemów informatycznych.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś