Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Reprezentanci wnioskodawców, beneficjentów, realizatorów


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla reprezentantów wnioskodawców, beneficjentów, partnerów, podmiotów realizujących projekty

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia UE nr 2016/679 o ochronie danych osobowych ("RODO") 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (IZ FE SL).

Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Informacje dotyczące kontaktu w formie elektronicznej znajdują się na stronie https://bip.slaskie.pl/

Inspektor ochrony danych osobowych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych.

Adres e-mail do kontaktu z inspektorem: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe formy kontaktu są możliwe przy pomocy adresów podanych powyżej.

Aktualne dane teleadresowe inspektora, w tym numer telefonu znajdują się w książce teleadresowej BIP

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 1. przeprowadzenia naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu,
 2. publikacji wyników naboru na stronie internetowej https://bip.slaskie.pl/, https://funduszeue.slaskie.pl/ oraz na stronach Instytucji Pośredniczących tj. Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 3. w przypadku wyboru do dofinansowania – do zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie / porozumieniu / decyzji o dofinansowaniu,
 4. przyjmowania/odbioru zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,
 5. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym: rozliczania finansowego projektu na etapie weryfikacji wniosków o płatność, wypłaty dofinansowania, monitoringu i kontroli, w tym kontroli trwałości, wykrywaniu nieprawidłowości, nakładaniu korekt finansowych, odzyskiwania środków wypłaconych w związku z realizacją projektu,
 6. rozpatrywania protestów w ramach procedury odwoławczej,
 7. prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych,
 8. komunikacji w ramach obsługi projektów,
 9. prowadzenia badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz,
 10. przygotowania zestawienia wydatków oraz deklaracji zarządczej,
 11. ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej,
 12. rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących projektu,
 13. archiwizacji dokumentacji.

Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:

 • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Podstawa prawna przetwarzania

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; („rozporządzenie ogólne”) - w szczególności art. 44, art. 49, art. 69, art. 72-74, art. 76, art. 82, art. 103;
 • Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027(„ustawa wdrożeniowa”) – w szczególności art. 8 ust. 1 pkt 2) oraz art. 8 ust. 2, rozdział 18;
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Zakres i źródło danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy:

 • w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji danej sprawy,
 • w zakresie w jakim zostaną nam podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą,
 • w zakresie w jakim zostaną nam podane przez inny podmiot lub innego administratora danych.

Dane są podawane bezpośrednio przez osoby reprezentujące wnioskodawców, beneficjentów, partnerów, podmioty realizujące projekty lub są przekazywane IZ FE SL przez te podmioty, szczególnie w przypadku danych osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu i na ich rzecz lub pochodzą z rejestrów takich jak REGON, KRS czy CEIDG.

Dane z projektów zarządzanych przez instytucje pośredniczące FE SL są przekazywane do IZ FE SL przez te instytucje.

Informacje o odbiorcach danych

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • osoby upoważnione przez administratora danych osobowych (w tym eksperci, pracownicy IZ FE SL oraz członkowie Komisji Oceny Projektów),
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym dane będą udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, instytucjom kontrolującym i audytowym),
 • dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, operatorzy platform do komunikacji elektronicznej, podmioty wykonujące lub dostarczające systemy informatyczne niezbędne do funkcjonowania Urzędu, podmioty zapewniające obsługę archiwalną, obsługę bankową w zakresie realizacji płatności, wykonawcy usług w zakresie badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz, tłumaczeń,
 • w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego odbiorcami mogą być podmioty biorące w nim udział: powołani biegli, świadkowie, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych, ośrodek mediacyjny/ mediator,
 • zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie programu FE SL lub w BIP Urzędu.

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ze względu na jawność informacji publicznej, w tym informacji zamieszczanej na stronach internetowych samorządu województwa, do takiego przekazania może jednak dojść.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w art. 82 rozporządzenia ogólnego, bez uszczerbku dla toczącego się postępowania administracyjnego/sądowoadministracyjnego, zasad regulujących trwałość projektu, zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Wszystkie dokumenty dotyczące danej operacji wspieranej z FE SL będą przechowywane co najmniej przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FE SL dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta.

Następnie okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia danej sprawy, np. dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej.

W przypadku gdy beneficjent jest osobą fizyczną (imię i nazwisko), opublikowane dane w wykazie operacji wybranych i wspartych z FE SL zostaną usunięte po dwóch latach od dnia pierwotnej publikacji na stronie internetowej programu (na mocy art. 49 ust. 3 rozporządzenia ogólnego).

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
 • prawo żądania poprawienia danych,
 • prawo żądania usunięcia danych - uwzględniając jednak ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, nie zawsze będziemy mogli takie żądanie zrealizować,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, w której podstawa przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Poszczególne prawa można realizować kontaktując się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi projektu, złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku wyboru do dofinansowania zawarcia umowy i realizacji praw i obowiązków z niej wynikających.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś