Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego możesz skorzystać na dwa sposoby:

 1. bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt,
 2. pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego finansowane są różnorodne projekty. O dofinansowanie mogą się ubiegać różne grupy w zależności od rodzaju wsparcia. Katalog uprawnionych wnioskodawców znajdziesz w programie FE SL oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP).

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie może zależeć od formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji i doświadczenia podmiotu składającego wniosek. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w regulaminach naborów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów.

Grupy podmiotów, które mogą występować o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego:

 1. Przedsiębiorstwa,
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 3. Służby publiczne inne niż administracja:
  • Instytucje integracji i pomocy społecznej,
  • Instytucje kultury i sportu,
  • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
  • Instytucje rynku pracy,
  • Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
  • Lasy Państwowe i parki krajobrazowe,
  • Rządowe organizacje turystyczne,
  • Straż pożarna i służby ratownicze,
  • Wymiar sprawiedliwości,
  • Zarządcy dróg,
  • Jednostki doradztwa rolniczego,
 4. Instytucje ochrony zdrowia:
  • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ,
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 5. Instytucje wspierające biznes:
  • Instytucje finansowe,
  • Instytucje otoczenia biznesu,
  • Ośrodki Innowacji,
  • Instytucje wspierające przedsiębiorczość,
 6. Instytucje nauki i edukacji:
  • Organizacje badawcze,
  • Ośrodki kształcenia dorosłych,
  • Przedszkola i instytucje opieki,
  • Szkoły i inne placówki oświatowe,
  • Uczelnie wyższe,
 7. Partnerstwa:
  • Klastry,
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe,
  • Partnerstwa Publiczno-Prywatne,
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne:
  • Kolej,
  • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego,
  • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi,
  • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego,
  • Spółki wodne,
 9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe:
  • Centra aktywności lokalnej,
  • Kluby sportowe, centra sportu,
  • Kościoły i związki wyznaniowe,
  • Niepubliczne inwestycje kultury i sportu,
  • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Podmioty ekonomii społecznej,
  • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  • Związki zawodowe.

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się o dotację bezpośrednio, ale biorą udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot. W ten sposób można np. wziąć udział w szkoleniach, kursach czy studiach lub starać się o usługę rozwojową dla firmy albo wsparcie na założenie działalności gospodarczej.

Tego typu projekty kierowane są przede wszystkim do:

 1. osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 2. osób do 30 roku życia,
 3. osób w wieku 50+,
 4. osób wracających na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
 5. osób z niepełnosprawnościami,
 6. mieszkańców mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich,
 7. właścicieli i pracowników przedsiębiorstw.

Należy pamiętać, że ze środków europejskich można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała lub została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (np. przedszkola, szkoły, muzea, teatry itp.)

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś