Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-20 [11:00:00] do 2023-09-29 [23:59:59]
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Regionalny tabor kolejowy

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

28 listopada 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2521/468/VI/2023 zatwierdził listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów oraz wybór do dofinansowania projektu nr FESL.04.03-IZ.01-03DC/23 w ramach naboru nr FESL.04.03-IZ.01-009/23 dla działania FESL 04.03 Regionalny tabor kolejowy typ 2. Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów FESL.04.03-IZ.01-009/23.

Imienna lista członków KOP.


2024-04-04T13:24:04

Zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów

Na podstawie uchwały nr 2520/468/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 28 listopada 2023 r. wprowadzono zmianę zapisów w Regulaminie wyboru projektów. 

  • zwiększono alokację naboru celem uwzględnienia różnic kursowych EUR/PLN pomiędzy ogłoszeniem naboru, a zatwierdzeniem wyników naboru, (rozdział 2.1.),
  • zaktualizowano wzór umowy o dofinansowanie projektu (załącznik 5).

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów oraz załączniki znajdują się poniżej. 


2023-12-05T14:43:58

Zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów

Zgodnie z Uchwałą nr 1696/441/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. wprowadzono zmianę zapisów w Regulaminie wyboru projektów w trybie niekonkurencyjnym dla naboru nr FESL.04.03-IZ.01-009/23 w ramach działania FESL.04.03. Regionalny tabor kolejowy, typ 2: Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego.

Proponowane zmiany w Regulaminie wyboru projektów dotyczą przedłużenia terminu zakończenia trwania naboru do dnia 29.09.2023 r. oraz wprowadzenia zapisu, który pozwoli na zamknięcie naborów i rozpoczęcie procesu oceny wniosków na podstawie projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, roboczo pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Europejską, jeżeli ostateczna wersja dokumentu nie została przyjęta.


2023-08-11T13:32:24

Zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów oraz Instrukcji wypełniania wniosku

Zgodnie z Uchwałą nr 1606/438/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 lipca 2023 r. wprowadzono zmianę zapisów w Regulaminie wyboru projektów FESL.04.03-IZ.01-009/23 oraz Instrukcji wypełniania wniosku. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu złożenia dokumentów dotyczących Oceny oddziaływania na środowisko oraz Deklaracji zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód. Doprecyzowano również informacje o warunkach  dostarczenia zezwolenia na realizację inwestycji. Wszystkie te dokumenty należy przedłożyć najpóźniej do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, który dotyczy zakresu rzeczowego projektu. Zaktualizowane załączniki znajdują się pod ogłoszeniem o naborze.


2023-08-04T07:34:07

Zmiana załączników

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu. Zaktualizowaliśmy również Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów, załączniki oraz Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 znajdują się poniżej.

Zmiany wynikają z wprowadzenia zapisów związanych z zatwierdzeniem Wytycznych dotyczących informacji i promocji, aktualizacji publikatora ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy de minimis oraz rozliczenia projektów.


2023-05-30T10:22:08

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.04.03-IZ.01-009/23 w ramach Priorytetu IV Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działania 04.03 Regionalny tabor kolejowy, Typ 2. Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego.

Nabór przewidziany jest na rozbudowę i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58, realizowanego w procedurze niekonkurencyjnej. Projekt wynika z Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego w ramach programu FE SL 2021-2027.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
49 999 999,96 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
10 680 793,79 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analizy finansowe i ekonomiczne
Analiza zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis
Dokumenty specyficzne dla sektora
Tryb powierzenia wykonywania usług publicznych
Umowa na świadczenie usług w zakresie transportu
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Sprawozdanie finansowe
Oświadczanie o kwalifikowalności VAT
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32 77 40 381

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

jaroslaw.mokry@slaskie.pl

jaroslaw.pawlik@slaskie.pl

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79,
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-20


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś