Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-20 [11:00:00] do 2024-02-29 [23:59:59]
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Ochrona przyrody i bioróżnorodność

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

14 marca 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 613/493/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.02.14-IZ.01-006/23 dla działania FESL 2.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność - tryb niekonkurencyjny.

Lista ocenionych projektów z wynikami KOP

 

Imienna lista członków KOP_006_23


2024-04-09T14:38:16

Zmiana regulaminu oraz załączników do regulaminu

Informujemy o zmianie zapisów w Regulaminie wyboru projektów oraz załącznika nr 5 do Regulaminu.

Zmiana dotyczy  aktualizacji zapisów w związku z wdrożeniem Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych (tzw. e-Doręczenia), zmian w Deklaracji Wodnej i wzoru umów.


2024-01-22T12:03:53

Zmiana załączników

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów oraz załączniki znajdują się poniżej.

Zmiany wynikają z wprowadzenia zapisów związanych z zatwierdzeniem Wytycznych dotyczących informacji i promocji, aktualizacji publikatora ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy de minimis oraz rozliczenia projektów.


2023-12-19T12:23:29

Zmiana regulaminu i terminów naboru

19.09.2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1961/448/VI/2023 zmienił regulamin naboru (zmiana terminu zakończenia naboru oraz orientacyjnego  zakończenia postępowania).


2023-09-22T14:54:45

Zmiana załączników

Informujemy o zmianie zapisów w Regulaminie wyboru projektów oraz Instrukcji wypełniania wniosku.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu złożenia dokumentów dotyczących oceny oddziaływania na środowisko oraz deklaracji zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód. Dokumenty należy przedłożyć najpóźniej do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność który dotyczy zakresu rzeczowego projektu.

Doprecyzowano również informację na temat warunków wsparcia i realizacji działań ochronnych na obszarze Natura 2000.

Zaktualizowane załączniki znajdują się pod ogłoszeniem o naborze.


2023-08-01T09:36:29

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie nr FESL.02.14-IZ.01-006/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie 2.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność – tryb niekonkurencyjny

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt pn. „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”, planowany do realizacji przez Województwo Śląskie

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
118 389 552,69 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
25 289 888,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analizy finansowe i ekonomiczne, analiza ryzyka
Analiza zgodności z zasadami PP
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Oświadczanie o kwalifikowalności VAT
Analizy potrzeb / wariantowe / specyficzne
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32 77 40 319

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

dominik.czapla@slaskie.pl

karolina.dabrowska@slaskie.pl 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79,

40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-20


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś