Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2024-01-25 [10:00:00] do 2024-04-29 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Działanie
Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Wydłużenie naboru

Termin składania wniosków w naborze został przedłużony z 18 kwietnia do 29 kwietnia 2024 r.

W związku z wydłużeniem naboru oraz koniecznością naniesienia korekt w treści dokumentacji aplikacyjnej w zakresie innym niż termin zakończenia naboru, zmianie uległy następujące dokumenty:

 • ogłoszenie o naborze;
 • regulamin wyboru projektów;
 • instrukcja wypełniania i składania WOD
 • wzór umowy o dofinansowanie
 • kwalifikowalność dla naboru
 • umowa o realizacji projektu partnerskiego – załącznik do WOD

Powyższe zmiany nie mają wpływu na organizację i zasady naboru. Aktualne dokumenty oraz wykaz zmian znajdziesz w ogłoszeniu naboru.


2024-04-08T11:04:59

Szczegóły naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH FE SL 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój

Działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Nabór nr FESL.01.02-IP.01-099/24

Krótki opis działania

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Przedmiotowe będzie realizowane dzięki wsparciu tworzenia lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej lub wsparciu prac badawczo – rozwojowych w sektorze przedsiębiorczości.

Na co można otrzymać dofinansowanie

1. Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

·       - środki trwałe/dostawy;

·       - wartości niematerialne i prawne;

·       - roboty budowlane;

·       - nieruchomości;

·       - koszty wsparcia uczestników projektu.

2. Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

·       - personel projektu w ramach prac B+R;

·       - amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;

·       - amortyzacja budynków w ramach prac B+R;

·       - usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;

·       - dostawy (inne niż środki trwałe)

·       - koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;

·       - koszty wsparcia uczestników projektu;

·       - koszty pośrednie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Dodatkowo na realizację prac badawczo – przemysłowych wsparcie mogą uzyskać partnerstwa przemysłowo – naukowe (składające się z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę[3]).

[3] Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę nie może być liderem.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
100,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
366 349 750,00 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
84 500 000,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
 3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
 6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy
Dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe
Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu
Formularz/e pomocy publicznej/Oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej (jeśli dotyczy)
Formularz/e informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy)
Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)
Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego (jeśli dotyczy)
Analiza finansowa (arkusz kalkulacyjny)
Analiza energetyczna (jeśli dotyczy)
Umowa o realizacji projektu partnerskiego (w sytuacji gdy wnioskodawcą będzie partnerstwo)
Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę (jeśli dotyczy)
Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentacji (dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie)
Zezwolenie na inwestycję (jeśli dotyczy)
Załączniki dotyczące ochrony środowiska
GUS PNT Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) (w sytuacji gdy Wnioskodawca prowadził taką działalność i składał stosowne sprawozdanie)
Dokumenty potwierdzające teren poprzemysłowy/opuszczony
Dokument potwierdzający współpracę w sieciach badawczych (jeśli dotyczy)
Strategia rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwie (jeśli dotyczy)
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2021 dostępnego na stronie internetowej – https://lsi2021.slaskie.pl w terminie:

Od 25 stycznia 2024 r. od godziny 10:00 do 29 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59:59.

Nabór nie jest podzielony na rundy.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

32 74 39 171 lub 32 74 39 177

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś